Úvod do klasickej mechaniky

Hermann Härtel
haertel@astrophysik.uni-kiel.de

Guest Scientist at:
ITAP - Institute for Theoretical Physics and Astrophysics
University Kiel, Leibnizstr. 15 Germany

Preklad, lokalizácia:

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk
RNDr. Jozef Labuda
labuda@pobox.sk

Počítačom podporovaný výučbový materiál

1. Introduction

2. Simulation Tool Java-xyz

3. Rýchlosť a Zrýchlenie

4. Pojem sila

5. Pád a Vrh

6. Kruhový pohyb

7. Zrážka

8. Zrýchlenie vplyvom Gravitácie

9. Satelity na Orbite

10. Kmitavý pohyb