Obsah

Kruhové obežné dráhy s rozdielnými polomermi

Simulacia zobrazuje satelit, ktorého kruhová obežná dráha pri štarte bola vo vzdialenosti 400 jednotiek od stredu s rýchlosťou 200 jednotiek.
Úloha:
Nastavte vzdialenosť na z(t=0) = 800 jednotiek a skúste nájsť rýchlosť satelitu nutnú k tomu aby sa pohyboval po presne kruhovej dráhe.
Kruh dosiahneme ak satelit po polovici otočky prejde cez bod so  súradnicou osi z = -800.

Nastaviť počiatočnú pozíciu satelitu na P(800,0,0),   P(400,0,0)

súradnica z satelitu =  

Zmeniť počiatočnú rýchlosť satelitu vz o
Δv = +50,   -50,   +10,   -10,   +1    -1 jednotiek

Rýchlosť satelitu
|v| = jednotiek

Zobraziť / Skryť vektor dostredivej sily

Zobraziť / Skryť vektor odstredivej sily

Na nasledujúcej strane je ukázané ako táto úloha môže byť vyriešená výpočtom.
Obsah
Dráhová rýchlosť a polomer obežnej dráhy - Výpočet