Obsah

Kyvadlo - Harmonický Oscilátor

Simulácia umožňuje porovnať pohyb kyvadla a harmonického oscilátora.

Usporiadanie východiskových polôh je nastavené tak, aby boli oba pohyby úplne rovnaké.
Kyvadlo sa preto chová ako harmonický oscilátor.

Avšak, je tu zaujímavý rozdiel súvisiaci s vplyvom hmotnosti kývajúcich sa telies.

Nastaviť hmotnosť kyvadla
m = 1;   1.2;   1.4;   2 jednotiek.

Nastaviť hmotnosť harmonického oscilátora
m = 1;   1.2;   1.4;   2 jednotiek.

Pokiaľ perióda T harmonického oscilátora závisí na hmotnosti kmitajúcich objektov, v prípade kyvadla nezávisí.

Prečo?

Vysvetlenie nájdeme v rôznych druhoch pôsobiacich síl, spôsobujúcich kmitavý pohyb.
Pri kyvadle je pôsobiacou silou gravitačná príťažlivosť Zeme. Táto sila rastie úmerne k zotrvačnej hmotnosti závažia, pretože zotrvačná a gravitačná hmotnosť sú si presne úmerné. Zväčšená zotrvačná hmotnosť a zväčšená sila sa navzájom neutralizujú (rušia) a preto perióda kyvadla nezávisí na hmotnosti závažia.

Obsah Kyvadlo - Perióda - Dĺžka závesu