Obsah

Harmonický Oscilátor - Amplitúda a Perióda

Ako vidieť na predošlej simulácii, čas T potrebný pre jeden kmit je nezávislý na rýchlosti pri ktorej sa objekt vychýlil z rovnovážnej polohy.

Aj keď je to úplne pravdivé len pre harmonické oscilátory (kmitanie), môžeme použiť tento princíp na aproximáciu pohybu iných kmitajúcich objektov.
Napríklad, ak udrieme na pohár s vínom, tento začne kmitať a tento pohyb sa prenesie do okolitého vzduchu. My počujeme tieto vibrácie (kmitania) ako tón s vyššou alebo nižšou intenzitou, v závislosti na rýchlosti vibrácií (kmitania) pohára.

Výška tónu, ktorá súvisí s dĺžkou trvania jedného kmitu, je tá istá, bez ohľadu na silu, s ktorou bolo udreté na pohár. Špeciálny pohár (s rovnakým obsahom) bude vždy vytvárať tón rovnakej výšky.

Vo všeobecnosti: Čas jednej periódy T pre jeden kmit alebo jeho frekvenciu f (počet kmitaní za časovú jednotku) nezávisí na amplitúde.
Táto perióda T je vlastnosťou sústavy charakterizovanej hmotnosťou m kmitajúceho objektu a konštantou tuhosti D pôsobiacich síl.

Simulácia demonštruje uvedené konštatovanie.

Obsah Pohyb kyvadla