Obsah

Elastická interakcia a Sila zotrvačnosti

Následujúca simulácia zobrazuje pohyb dvoch telies spojených elastickou pružinou. Opäť je možné zobraziť rovnováhu medzi Newtonovskými silami, vyvolanými pružinou a zotrvačnými silami.
Stlačená pružina je zobrazená ako červená čiara, natiahnutá pružina je zobrazená modrou čiarou.
V každom okamihu veľkosť sily zotrvačnosti Fz sa rovná veľkosti Newtonovskej sily FN, vyvolanej pružinou. Obe sily pôsobia v tom istom smere, ale s opačnou orientáciou
FN = - Fz


Zobraziť alebo skryť vektor sily
Zobraziť alebo skryť vektor zotrvačnej sily.
Zobraziť alebo skryť pružinu medzi časticami.

Otázka

Čo sa stane, ak sa zmení zotrvačná hmotnosť oboch častíc?
Nastavte hmotnosť oboch častíc na:
1 (základná); 5; 10;;   20 jednotiek.;

Správna odpoveď môže byť odvodená z druhého Newtonovho zákona a Hookovho zákona.
Pre vysvetlenie nasledujte odkaz nižšie.
Porovnajte váš predpoklad s výsledkom simulácie.

Obsah Elastická Interakcia - Hookov zákon