Obsah

Kmitavý pohyb

Každá sústava, ktorá môže fungovať na princípe kmitavého pohybu, má dve všeobecné vlastnosti.
  • 1. Má rovnovážnu polohu.
  • 2. Ak systém opustí túto polohu, pôsobiace sily sa usilujú vrátiť sústavu späť do rovnovážneho stavu.

Harmonický Oscilátor

Špeciálny prípad oscilácii (kmitania) je definovaný ako harmonický, ak pôsobiace sily sú úmerné vzdialenosti od rovnovážnej polohy.
Podľa Hookovho zákona nasledujúca úmera existuje medzi predĺžením pružiny s a výslednou silou F:
F=D s (D = tuhosť pružiny (pružinová konštanta))
Tento lineárny vzťah je v skutočnosti stavom stanoveným vyššie pre existenciu harmonických oscilácií (harmonického kmitania).
Pružina je z tohto dôvodu schopná vykonávať harmonické oscilácie.
Simulácia demonštruje osciláciu, vykonávanú pružinou.

K meraniu časových intervalov T pre jednu plnú osciláciu (kmit) - tiež nazývanú "perióda" - musí byť časovač spustený pred spustením samotnej simulácie

Časovač: Štart/Stop  časovača    Reset časovača

Perióda T závisí na tuhosti pružiny D a na hmotnosti m oscilujúcej (kmitajúcej) častice.

Nastaviť D na 1 (základná);   2;   4;   16 jednotiek

Nastaviť m na 1(základná);   2;   4;   16 jednotiek.

Ak zmeníme D a m, pokiaľ možno systematickým spôsobom, závislosť T na m a D môže byť odvodená a mala by byť, pokiaľ je to možné skontrolovaná príslušným reálnym experimentom.

Pre bližšie vysvetlenie pozri nasledujúcu stranu.

Obsah Harmonický Oscilátor (Perióda - Hmotnosť - Pružnosť)