Obsah

Zrýchlenie satelitu planétou

Ako predtým simulácia zobrazuje dva guľové objekty (satelit/planáta) vzájomne sa priťahujúce s pomerom hmotnosti 1/200000.
Aktuálna vzdialenosť  planáta/satelit
d = jednotiek

Aktuálna rýchlosť satelitu
v = jednotiek

Aktuálna x-ová zložka rýchlosti satelitu
vx = jednotiek

Rýchlosť planéty v smere osi x je  v = +100 jednotiek.
Simulácia ukazuje že rýchlosť satelitu je zväčšená skoro o 200 jednotiek ak dosiahne po oblete bod P(1) v rovnakej vzdialenosti k satelitu ako v P(0).
Ak sa však planéta pohybuje s v = -100 jednotiek, rýchlosť planéty je zmenšená skoro o 200 jednotiek (v rovnakej vzdialenosti).

Načítať simuláciu v = -100
Načítať simuláciu v = +100

Komentár: Za účelom uskutočnenia presného merania, simulácia môže byť rozšírená postupne k vrchnému bodu s malými časovými krokmi.Δt.

Vysvetlenie

Trajektória satelitu pri míňaní planéty je hyperbolická.
Simulácia je nastavená tak,že táto hyperbolická trajektória je symetrický orientovaná k osi x.
Ak satelit dosiahne vrchol P(a), tak vzdialenosť medzi satelitom a planétou bude minimálna. Do tej doby než dosiahne tento bod satelit sa približuje k planéte. Pokiaľ prejde tento bod, vzdialenosť bude narastať.
Z toho vyplýva, že v bode P(a) rýchlosť satelitu smerom k planéte - v tomto prípade v smere osi x - musí byť rovnaká ako rýchlosť planéty v smere osi x, teda skoro 100 jednotiek.
x-ová zložka začiatočnej rýchlosti satelitu vx(0) sa teda zväčši o hodnotu   (vx(0) + 100) jednotiek a to počas letu z P(0) do P(a). 

Z dôvodu symetrie môžeme dospieť k názoru že nastane taká istá zmena rýchlosti počas letu z P(a) do P(1), kde satelit dosiahne rovnakú vzdialenosť od planéty ako pri P(0).

Simulácia ukazuje že x-ová zložka v P(1) je o 200 jednotiek väčšia ako v P(0).

Pri postupnom priblížení bodu P(a) môžete skontrolovať, že x-ová zložka rýchlosti satelitu má hodnotu +100 alebo -100 v závislosti na orientácii rýchlosti planéty.

Obsah