Obsah

Rýchlosť a Zrýchlenie

Ako sčítať a odčítať rýchlosti

Niektoré pojmy vo fyzike, ako rýchlosť, sila, a iné majú dve jednoznačné vlastnosti: veľkosť a smer. Takéto veličiny nazývame vektory.

Ak je rýchlosť zviazaná so špecifickým smerom, tak ako v tejto simulácii, môže nadobúdať 2 orientácie, buď vľavo alebo vpravo, hore alebo dole, severne alebo južne a.i.

Vo fyzike a matematike sa dve takéto opačné orientácie podľa dohody označujú ako kladná (+) a záporná (-).
Takéto označenie nemôžme stotožniť s matematickou operáciou sčítania (+) a odčítania (-).

Odčítanie rýchlosti je také isté ako pridanie tej istej rýchlosti opačného smeru.
Pripravené príkazy umožňujú zmeniť rýchlosť objektu v smere osi x.

Veľkosť kladnej alebo zápornej orientácie môžete upravovať pridávaním alebo uberaním na akúkoľvek Vami danú počiatočnú rýchlosť.

Počiatočná rýchlosť guľôčky v x-ovom smere:
vx =
Zvýšte počiatočnú rýchlosť v smere osi x = vx o
Δv = +10 +50 +100 -10 -50 -100

Znížte počiatočnú rýchlosť v smere osi x = vx o
Δv = +10 +50 +100 -10 -50 -100

Použitím uvedených príkazov získate skúsenosti a porozumiete súvislostiam a významom zvyšovania (pridávania, sčítania) alebo znižovania (uberania, odčítania) kladne alebo záporne orientovanej rýchlosti.

Pozorovania

1. Uplatnené pravidlo je rovnaké ako pri sčítaní a odčítaní kladných alebo záporných čísel.

2. Ak rýchlosť označíme symbolom +v, voláme ju "kladne orientovaná rýchlosť", zatiaľ čo skrátený tvar "kladná rýchlosť" môže viesť k zámene smerom k počiatku poľa.
Neexistuje kladná alebo záporná rýchlosť, sú len kladne alebo záporne orientované rýchlosti a aj to len relatívne k špecifickému smeru v priestore.

Obsah

Rýchlosť v 3D