Obsah

Interakcia prostredníctvom Gravitácie

Ako môže byť Satelit zrýchlený planétou

Mnohokrát sa hovorí v novinácha a televízii že satelit najprv prejde blízko planéty k zvýšeniu jeho rýchlosti predtým než sa nasmeruje na jeho cieľové miesto. Ako je možný tento nárast hybnosti?

Všeobecný gravitačný zákon je naozaj jedným z najviac tajomných zákonov prírody, ktorý je nám známy. Avšak nie je pochybnosti že príťažlivá sila medzi dvoma objektmi nezávisí na smere vo vesmire.

Prečo je satelit zrýchlený viac, keď sa blíži k planéte ako je spomalený keď sa vzdiaľuje po oblete?

Nasledujúca simulácia poskytuje možnosti študovať túto otázku detailnejšie. Dva guľové telesá (satelit a planéta) sú zobrazené s pomerom hmotnosti 1/200000, ktoré sú navzájom priťahované.

Aktuálna vzdialenosť medzi planétou a satelitom d = jednotiek

Actuálna rýchlosť satelitu v = jednotiek

Na začiatku je planéta v pokoji.
Môžete sa presvedčiť že podľa guľovej symetrie gravitačnej sily,veľkosť rýchlosti satelitu je práve taká veľká ako na začiatku, hneď po oblete, dosiahol rovnakú vzdialenosť (d0 = d1).

Komentár: Za účelom uskutočnenia presného merania, simulácia môže byť rozšírená postupne k bodu P(1), po oblete, bola dosiahnutá rovnaká vzdialenosť ako v bode P(0).

Situácia sa zmení pokiaľ planéta nie je pokoji ale v pohybe. Tento pohyb určuje súmernosť osí.
V závislosti na ich pohybe relatívne k týmto osiam satelit bude zrýchľovať alebo spomaľovať po minutí planéty.

Otázka: Predpokladajme že v situácii ukazanej na obrázku vyššie sa planéta pohybuje pozdĺž osi x doprava.
Zrýchly alebo spomalý planéta, štartujúca v P(0) vo vzdiealnosti d0 od planéty, po prejdení okolo a dosiahnutí tej istej vzdialenosti d1 = d0 od planéty?

Pri hľadaní odpovede môže byť osožné uvažovať že celková energia a celková hybnosť sústavy planéta/satelit sa musí zachovávať.

Pre bližšie vysvetlenie pozri nasledujúcu stranu.

Obsah Zachovanie enerigie a hybnosti