Obsah

Pravouhlý súradný systém

Poradie osí

V rámci Java-xyz kocky je na definovanie polohy a smeru používaný pravouhlý súradnicový systém.

Na základe dohody je poradie osí pre pravouhlý súradnicový systém stanovené takzvaným "pravidlom pravej ruky". Palec ukazuje v smere osi x, ukazovák v smere osi y, a prostredník v smere osi z.Pri dodržaní takéhoto poradia osí, je akákoľvek orientácia v priestore rovnocenná.

Môžete otáčať Java-xyz kockou (stlačením ľavého tlačidla myšky vnútri kocky a pohybom myšky), v ktorejkoľvek polohe sa presvedčte, že pravidlo pravej ruky je vždy dodržané.
Ako štandardný pohľad v rámci Java-xyz je vybratá poloha, ako zobrazuje obrázok vyššie. V tejto štandardnej polohe smeruje kladná x-ová orientácia bodov vpravo, kladná y-ová orientácia bodov dozadu, a kladná z-ová orientácia bodov nahor.

Pozrite si nasledujúcu úlohu k otestovaniu Vášho porozumenia o správnom zoradení osí x, y, a z.
Obsah Jednotky dĺžky - Poloha