Obsah

Newtonová sila, Zotrvačnosť a Machov princíp

Newtonov Druhý zákon

Ak sa súčet všetkých Newtonovských síl pôsobiacich na teleso nerovná nule, teleso sa bude pohybovať so zrýchlením. Tento proces je zahrnutý v druhom Newtonovom zákone a je reprezentovaný v matematickej forme ako
F = m a.
  • m = zotrvačná hmotnosť
  • a = zrýchlenie

Situáciu zodpovedajúcu tomuto vzťahu nájdeme prakticky v každej učebnici fyziky, a je zobrazovaná jednoduchým vektorom F pôsobiacim na teleso so zotrvačnou hmotnosťou m.

Zotrvačná hmotnosť

Zo skúsenosti každodenného života poznáme, ako sa objekt bráni zrýchleniu jeho pohybu alebo pri znížení jeho rýchlosti. V klasickej fyzike tento odpor, nazývame zotrvačnosť a nazeráme naň ako na vlastnosť hmoty.
Pretože ide o vlastnosť hmoty, nemôže ísť o Newtonovskú silu.Dôležitým a nevyhnutným charakterom Newtonovskej sily je, že existuje pri vzájomnom pôsobení medzi dvoma objektmi. Teda nemôže byť schopnosťou jedného objektu.
Pretože zotrvačnosti telesa chýba interaktívny partner, pri odpore hmotného telesa proti pôsobeniu akéhokoľvek druhu zrýchlenia, tak sa na zotrvačnosť nepozeráme ako na silu a nebude zobrazovaná tak, ako aj v klasických učebniciach.

Machov princíp

Ide o námietku, datujúcu sa k začiatku 20-teho storočia. V tomto čase, nemecký fyzik Mach vyhlásil niektoré princípy všeobecnej teórie relativity a publikoval myšlienku, že prítomnosť hmoty všetkých galaxií vo vesmíre je dôsledkom zotrvačnej hmotnosti.
Existuje všeobecný názor že, "hmotnosť tam je ovplyvnená zotrvačnosťou tu".
Dodnes táto myšlienka nebola experimentálne dokázaná alebo vyvrátená a preto zostáva špekulatívnou. Avšak otvára možnosť nájsť možného interaktívneho partnera pre zotrvačnosť, a umožňuje prijať odpor hmotného telesa pôsobiaci proti zrýchleniu, za skutočnú silu. V nasledujúcom učebnom materiály je táto myšlienka zotrvačnosti ako skutočnej sily prijatá a je znázorňovaná nasledovne.

Týmto majme na pamäti, že zotrvačná sila, aj keď je reálna, nie je Newtonovou silou, ktorá by mohla byť použitá k zrýchleniu objektu. Sila zotrvačnosti je silou akcie a reakcie, ktorá existuje len v priebehu procesu zrýchľovania. Nemôže byť príčinou zrýchlenia objektu. Ale v prípade pôsobenia Newtonovej sily na teleso, sila zotrvačnosti vytvorením potrebného odporu, umožňuje produkovať potrebné zrýchlenie.

Bez sily zotrvačnosti by Newtonovská sila pôsobila na teleso bez odporu, ťahala alebo tlačila by proti ničomu, nemala by žiaden účinok.

Nasledujúca simulácia demonštruje rôzne druhy zrýchlených pohybov a dovoľuje užívateľovi zobraziť Newtonovské sily ako aj sily zotrvačnosti.

Obsah Sila zotrvačnosti