Obsah

Zotrvačná sila

Dynamická situácia, pri ktorej je teleso zrýchľované Newtonovskou silou je zobrazovaná ako rovnováha medzi dvoma silami, Newtonovskou silou a silou zotrvačnosti - zrýchľujúcou-reakčnou silou.
Obe sily môžeme nezávisle zobraziť ako vektory.

Nezávisle na hmotnosti telesa, vždy existuje rovnováha medzi pôsobiacou Newtonovskou silou a silou zotrvačnosti ako akčno-reakčnou silou.

Zobraziť
alebo skryť Newtonovú silu ako vektor

Zobraziť
alebo skryť Silu zotrvačnosti ako vektor.

Pri zmene hmotnosti m a pôsobiacej sily F môžete skotrolovať že simulácia je v zhode s Druhým Newtonovým zákonom F = ma .

Nastaviť hmotnosť častice na m = 1;  2;   4 jednotiek.

Nastaviť silu, pôsobiacu na časticu na F = 10;  20;   40 jednotiek.

Rýchlosť častice v =  jednotiek

Zrýchlenie častice a =   jednotiek

Štart/stop      časovača: t =   jednotiek    reset  časovača

K zobrazeniu času, časovač, ako aj simulácia musia byť spustené.

Matematiký opis

Máme teleso, ktoré je zrýchľované pôsobením Newtonovskej sily. Situáciu môžeme reprezentovať v matematickej forme ako:
FNewton = - FZotrvačnosť
FZotrvačnosť = - m a;
FNewton = m a (Newtonov princíp, zákon II)
Rovnica FNewton = - FZotrvačnosť je výraz pre rovnováhu a nemal by byť stotožnený so statickou alebo nemennou situáciou, kedy dve Newtonovské sily pôsobia na to isté teleso. V tomto prípade, výslednica všetkých pôsobiacich Newtonových síl je nulová a teleso zotrváva v pokoji, alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe ( Newtonov princíp zotrvačnosti, 1.Newtonov pohybový zákon).
Rovnováha medzi Newtonovskou a akčno-reakčnou silou, silou pôsobiacou na zotrvačnosť, existuje len v priebehu procesu zrýchľovania.

Pravidlo na zapamätanie je jednoduché:
Medzi dvoma silami je vždy rovnováha, či už v stacionárnej situácii medzi dvoma Newtonovskými silami, alebo pri zrýchľovaní telesa medzi Newtonovskou silou a silou zotrvačnosti
Obsah Elastická interakcia a Zotrvačná sila