Obsah

Výpočet vcircle

Na základe všeobecného gravitačného zákona a druhého Newtonovho zákona môžu byť odvodené nasledujúce vzťahy pre dráhovú rýchlosť dvoch priťahovaných objekov obiehajúcich okolo spoločného stredu.

Pre danú simuláciu máme nasledujúce hodnoty (v zodpovedajúcich jednotkách):

γ = 104; m1 = m2 = 103 ; R = 9 102; v = 52,7

Nájdete zhodu medzi výpočtom a simuláciou?

Obsah