Obsah

Zrýchlenie satelitu planétou

Kedy bude satelit zrýchľovať, kedy spomaľovať?

Táto otázka môže byť zodpovedaná na základe zákona zachovania energie a hybnosti.
Zo zachovania energie vyplýva že planéta musí spomaliť takže satelit satelit sa môže pohybovať rýchlejšie alebo naopak.
Za účelom vyvodenia záveru zo zákona zachovania hybnosti musia byť uvážené dva prípady.

1. Keď sa priblíži planéta satelit sa pohybuje v opačnom smere ako planéta.
V tomto prípade celková hybnosť p je menšia ako hybnosť planéty.

2. Keď sa priblíži planéta satelit sa pohybuje v tom istom smere ako planéta.
V tomto prípade celková hybnosť p je väčšia ako hybnosť planéty.

V oboch prípadoch sa predpokladá že hybnosť planéty je stanovená ako kladná.

V prípade 1 celková hybnosť sústavy narastá kvôli zmene smeru satelitu po minutí planéty. Zachovanie hybnosti môže byť zaručené len ak sa rýchlosť planéty adekvátne zmenší. A z toho vyplýva že rýchlosť satelitu musí narásť.

V prípade 2 celková hybnosť sústavy klesá kvôli zmene smeru satelitu po minutí planéty. Zachovanie hybnosti môže byť zaručené len ak rýchlosť planéty adekvátne narastie. A z toho vyplýva že rýchlosť satelitu musí klesnúť.
Také spomalenie je napríklad nutné ak satelit smeruje k Merkúru v smere priťahujúceho slnka.

Pre bližšie vysvetlenie pozri nasledujúcu stranu.

Obsah Vysvetlenie