Obsah

Dráha a čas voľného pádu

Vplyvom gravitácie všetky hmotné objeky získajú rovnaké zrýchlenie nezávislé na ich hmotnosti.
Z toho vyplýva, že vzťah medzi časom voľného pádu a dráhou voľného pádu je rovnaký pre všetky telesá, nezávisle na ich hmotnosti.

Pre jednoduchý prípad že telesá začnú padať z pokoja, môžme zformulovať tento vzťah:

s = 1/2 g t2  (s = dráha voľného pádu; g = zrýchlenie pri páde (tiažové zrýchlenie); t = čas voľného pádu)

Dráha voľnéh opádu narastá s druhom mocninou času voľného pádu.
Nasledujúca simulácia vysvetľuje, ako môžeme odvodiť tento vzťah. 
Teleso naľavo sa pohybuje konštantnou rýchlosťou, teleso napravo konštantným zrýchlením.

Otázka:Akú rýchlosť potrebuje mať ľavé teleso aby obe telesá dosiahli dno kocky v rovnakom časovom okamihu?

Rýchlosť ľavého telesa

vl jednotiek  

Rýchlosť pravého telesa
vr jednotiek

Zmeniť rýchlosť lopty naľavo o  
Δv = -10   -50; +10  +50 jednotiek.

Čas: t = 
Štart/stop   reset  časovač

Záver: Rýchlosť telesa pohybujúceho sa zrýchlene rastie z nuly na maximálnu hodnotu  vmax kedy dosiahne dno kocky.
Teleso naľavo sa pohybuje konštantnou rýchlosťou v = vmax/2 aby prešlo tú istú dráhu počas rovnakého času.

S touto rýchlosťou je teleso veľmi rýchle na začiatku ale príliš pomalé na konci pádu. Zatiaľ čo rýchlosť telesa napravo rastie lineárne z v = 0 po v = vmax  obe telesá dosiahnu zem v rovnakom časovom okamihu.

Počas celkového času voľného pádu tmax  teleso naľavo pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou prejde vzdialenosť smax=1/2 vmax tmax.

Kvôli konštantnému zrýchleniu g maximálna rýchlosť telesa vpravo bude vmax = g tmax .
Výsledkom je smax=1/2 g tmax2

Tento vzťah je platný pre ľubovoľnú vzdialenosť a časový interval pokiaľ teleso štartuje z pokoja. Preto môžeme zo vzťahu odstrániť index a dostaneme vzťah medzi dĺžkou voľného pádu s a časom voľného pádu t: s = 1/2 g t2 ako je naznačené vyššie. 

V simulácii je nastavené smax = 2000 jednotiek; g = 10 jednotiek.

Je tam zhoda, medzi simuláciou a teóriou?

Obsah
Stav Beztiaže a stav bez sily - experiment