FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
21. TLAK NASÝTENÝCH PÁR PRI VARE

Pomôcky:
uzavretý nanometer, ortuť, metylalkohol, vodný kúpeľ

Realizácia pokusu:
Skrátený uzavretý ortuťový nanometer, pri ktorom je nad ortuťou v uzavretom ramene stĺpec metylalkoholu v dĺžke asi 2 cm (bez vzduchovej bubliny), ponoríme do vodného kúpeľa tak, že uzavreté rameno je pod hladinou a otvorené sú nad hladinou. Kúpeľ zahrievame a sledujeme teplotu. Pri určitej teplote začne stĺpec v uzavretom ramene klesať. Pri teplote varu metylalkoholu (64,7°C) sú stĺpce ortuti v obidvoch ramenách rovnako vysoko, čo svedčí o tom, že pary metylalkoholu majú tlak rovný atmosferickému tlaku.

Fyzikálna interpretácia:
Tlak nasýtených pár nezávisí na ich objeme, závisí len na teplote a so vzrastajúcou teplotou rastie. Pri teplote varu majú pary tlak rovný tlaku atmosferickému.

Realizačná poznámka:
Zahrievanie metylalkoholu musí byť pomalé, aby nedošlo k náhlemu odpareniu.

Otázky:
33.   
Akým spôsobom možno ukázať, že tlak nasýtených pár nezávisí od ich objemu?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001