DIDFYZKE - DISKUSNÝ KLUB

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


RNDr. Ján Degro CSc.

Didfyzke vznikol v októbri 1998 na našom univerzitnom servri list.upjs.sk (na tomto servri existujú už diskusné kluby pre výučbu informatiky DIDINFO a pre výučbu chémie ICHEM. Diskusný klub DIDFYZKE sa zaoberá problematikou výučby fyziky na stredných a základných školách. Je určený tak pre učiteľov fyziky v praxi, ako aj pre študentov učiteľstva fyziky. Nevylučujú sa ani ďalší záujemcovia o spomenutú problematiku.

Očakávame, že tento diskusný klub bude prínosom pre učiteľov z praxe a pre študentov učiteľstva fyziky hlavne v týchto oblastiach:

diskusie k témam ako je obsah a ciele vyučovania, základné učivo, štandardy,
metódy a formy vyučovania,
motivácia a tvorivosť vo vyučovaní fyziky,
práca s talentovanými žiakmi,
nové trendy a prístupy v didaktike a psychológii,
jednoduché pokusy a experimenty z fyziky,
modelovanie a simulácia fyzikálnych javov,
informácie o konferenciách a kluboch učiteľov fyziky,
burza zaujímavých www - stránok,
informácie o časopisoch a zaujímavých článkoch a nových knihách,
výmena skúsenosti z vlastnej výučby, burza nápadov,
problematika hodnotenia žiakov, výmena testov a dotazníkov,
diskusia otázok environmentálnej výchovy vo vyučovaní fyziky,
odkiaľ získať prístroje, ako opraviť niektoré prístroje,
ktoré akcie sa budú konať v najbližšej dobe, a pod.

Na prihlásenie sa do diskusného klubu didfyzke treba poslať e-mail na adresu:

majordomo@list.upjs.sk 

Subject treba nechať prázdny. V tele listu treba napísať text (Obr.1)

subscribe didfyzke

Obrázok 1.  prihlásenie sa do diskusného klubu Didfyzke

Program majordomo vám zašle e-mail s identifikačným kódom.
Kód užívateľ použije na autorizáciu prihlásenia. Urobí to tak, že na adresu majordoma (subject prázdny)  pošle list s telom:

auth !kod! subscribe didfyzke !email!

kde !kod! je identifikačné číslo, ktoré zašle majordomo a !email! je adresa na ktorú budú správy klubu zasielané

Príspevky týkajúce sa danej problematiky sa posielajú na adresu (Obr2.)

didfyzke@list.upjs.sk 

Obr.2 Posielanie príspevkov do diskusného klubu

Do časti subject napíšeme napr. oznam, správa, pomoc, otázka a pod.

 

Niektoré dôležité príkazy, ktoré možete poslať na adresu listproc@upjs.sk 
who didfyzke - zašle zoznam účastníkov klubu
info didfyzke - pošle informáciu o klube
set didfyzke mail postpone - pozastavenie prísunu správ počas neprítomnosti
set didfyzke mail ack - znovupovolenie prísunu prác
unsubscribe didfyzke meno priezvisko - odhlásenie sa z klubu

Môžeme ich napísať aj viacej do jedného listu, každé na nový riadok, subject je prázdny.

Pokiaľ budete mať problémy s prihlásením, odhlásením sa z klubu, alebo s posielaním správ, resp. máte nejaké pripomienky pošlite ich správcovi klubu na adresu degro@kosice.upjs.sk.

Tak ako pri osobnej komunikácii aj na Internete treba dodržiavať určité pravidlá, preto uvediem niekoľko poznámok pre úspešný chod klubu:

odpovedať kultivovane,
neznižovať osobnosť iného člena klubu,
v prípade opakovaného vulgárneho, neetického správania, správca klubu si vyhradzuje právo vylúčiť dotyčného účastníka z klubu,
podľa charakteru správy treba zvážiť, či odpoviem len konkrétnej osobe alebo celému klubu.
v prípade nejakých nejasností pozrite info stránku, alebo napíšte na adresu správcu klubu.

Pozornosť treba venovať aj používaniu subjectov. Prečo? Ak má klub veľa členov, môže sa stať, že budem dostávať veľa mailov, hoci nie každý ma bude zaujímať. Ak sa budú dodržiavať pravidlá (aspoň čiastočne - pozri info klubu), nemusím potom čítať všetky maily v klube, iba tie ktoré ma zaujímajú. Pri intenzívnej komunikácii je dôležité nezabudnúť na archivovanie dôležitých správ -informácii.

Snáď jedinou nevýhodou diskusného klubu je to, že sa stráca osobný kontakt. Tento nedostatok možno odstrániť pravidelnými stretnutiami napr. v rámci klubu učiteľov.

Posledná aktualizácia: 24.09.2001