FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19. PAPINOV TLAKOVÝ HRNIEC

Pomôcky:
Papinov hrniec

Realizácia pokusu:
Papinov hrniec naplníme vodou otvorom poistnej záklopky asi do 3/4 objemu a systém poistnej záklopky uvedieme do pôvodnej polohy. Teplomer zasunieme do otvoru a kvapneme na neho hustý olej, aby sme zaistili dobrý tepelný styk. Páku kohútika pre vypúšťanie pary otvoríme. Po tom ako začala voda v hrnci vrieť, počkáme kým vodná para vytlačí vzduch. Kohútik zavrieme. Sledujeme stúpanie tlaku na nanometri, odčítame tlak a príslušnú teplotu. Zmeriame barometrický tlak (nanometer ukazuje pretlak pary v hrnci vzhľadom k barometrickému tlaku) a zostavíme tabuľku, prípadne graf závislosti bodu varu vody od tlaku.

Fyzikálna interpretácia:
Zmenou tlaku sa mení aj teplota varu vody. Papinov hrniec ako aj tlakový hrniec sú opatrené tlakovou poistkou, aby nedochádzalo k veľkému pretlaku.

Metodická poznámka:
Tabuľka 1. Závislosť teploty varu vody od tlaku

p [105Pa]

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

t [°C]

97,31

97,93

98,49

99,15

99,67

100,22

100,74

101,25

108,81

Tabuľka 2. Závislosť tlaku nasýtených vodných pár od teploty

t [°C]

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

p [Pa]

5

6,1.102

104

105

5.105

1,5.106

4.106

107

1,8.107

Realizačná poznámka:
Namiesto Papinovho hrnca možno použiť tlakový hrniec opatrený teplomerom.

Otázky:
30.    Prečo bol vôbec vyrobený tlakový hrniec ? Aké je jeho praktické použitie ?
31.   Z grafu závislosti teploty varu vody od tlaku určte teplotu varu vody pri tlaku 2.105 Pa.

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001