FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20. TLAK NASÝTENÝCH PÁR ÉTERU

Pomôcky:
Torricelliho trubica, ortuť, metylalkohol, barometer

Realizácia pokusu:
Torricelliho trubicu naplníme ortuťou až na dĺžku asi 3 cm a doplníme ju metylalkoholom. Otvor uzavrieme prstom, obrátime trubicu a ponoríme pod hladinu ortuti v miske. Zistíme pruský pokles výšky ortuťového stĺpca. Nad ortuťou v trubici ostal ešte nevyparený metylalkohol, a preto sú nad vrstvou metylalkoholu nasýtené pary tejto kvapaliny. Zmeriame barometrický tlak. Rozdiel výšok stĺpca barometra a ortuťového stĺpca v trubici s parami metylalkoholu udáva tlak nasýtených pár pri teplote v miestnosti. Ak nakláňame trubicu, zistíme, že zvislý priemet ortuťového stĺpca má stálu dĺžku, t.j. tlak v trubici sa nemení. Pri tom sa časť pár v zmenšenom priestore zráža. Závislosť napätia nasýtených pár na teplote zisťujeme tak, že zahrievame vzduchovú kúpeľ ohrievačom, pričom meriame teplotu a príslušné napätie pár. Namerané hodnoty nanášame do grafu p-t. Pri teplote varu metylalkoholu klesne ortuťový stĺpec až ne nulu.

Fyzikálna interpretácia:
Tlak nasýtených pár nezávisí na ich objeme, závisí len na teplote a so vzrastajúcou teplotou rastie. Pri teplote varu majú pary tlak rovný tlaku atmosferickému.

Realizačná poznámka:
Zahrievanie metylalkoholu musí byť pomalé, aby nedošlo k náhlemu odpareniu. Pokus je náročný na realizáciu a vyžaduje trpezlivosť.

Otázky:
32   Vysvetlite prevod medzi tlakom vyjadreným v hPa a tlakom vyjadreným v mmHg ?

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001