FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
7. TOPENIE A TUHNUTIE CÍNU A OLOVA

Pomôcky:
spájkovačka, cín (olovo), držiak, lyžica

Realizácia pokusu:
Hrotom spájkovačky roztavíme kus cínu. Jeho teplota topenia je 232°C. Sledujeme, že za krátky čas cín začne tuhnúť.
Podobný pokus možno previesť s olovom, ktorého teplota topenia je 327°C. Na lyžicu, ktorú sme upevnili do držiaka, položíme kus olova. Zahrievame plynovým kahanom. Olovo sa začne topiť, ak teplota okolia prekročí 327°C.

Fyzikálna interpretácia:
V oboch prípadoch sme prekročili teplotu topenia daného kovu, čím sme ho previedli do kvapalného skupenstva.

Metodická poznámka:
Topenie kovov v laboratórnych podmienkach môžeme sledovať aj pri bizmunte (tt=271°C), hliníku (tt=660°C), indiu (tt=157°C) a zinku (tt=420°C)

Realizačná poznámka:
Na dosiahnutie vyššej teploty je vhodnejšie použiť plynový kahan, ako kahan liehový.

Otázky:
9.   Vo fyzikálno-chemických tabuľkách vyhľadajte kov s najnižšou a najvyššou teplotou topenia. Aké je technické využitie daných kovov ?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001