FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
8. CHLADNUTIE WOODOVHO KOVU

Pomôcky:
Woodov kov, plynový kahan, porcelánová nádoba, teplomer (tepelná sonda)

Realizácia pokusu:
Do porcelánového kelímku dáme Woodov kov. Je to zliatina bizmuntu, olova, kadmia a cínu s teplotou topenia 66°C. Woodov kov zahrievame plynovým kahanom. Roztopíme celé množstvo kovu, ktoré miešame teplomerom. Keď prestane ortuť v teplomere stúpať, uvedieme stopky do chodu a zapíšeme teplotu. Tepelné údaje odčítavame v rovnakých časových intervaloch. Meranie prevádzame, kým teplota neklesne pod 50°C, potom teplomer vyberieme. V grafe vyznačíme oblasť poklesu teploty roztaveného kovu, oblasť prechladnutia, tuhnutia a oblasť poklesu teploty zatuhnutého kovu. Po roztopení celého Woodovho kovu ho necháme tuhnúť.

Fyzikálna interpretácia:
Z grafu závislosti teploty od času zistíme, že kryštalická látka má pevnú teplotu tuhnutia.

Metodická poznámka:
Pokus chladnutia Woodovho kovu možno lepšie predviesť za pomoci počítača a programu IP-COACH. Po roztopení celého množstva kovu. Uvedieme meranie do chodu. Pomocou tepelnej sondy premiešavame Woodov kov a počítač zaznamenáva závislosť teploty od času merania. Na obrazovke sa vykreslí krivka chladnutia, na ktorej možno ukázať oblasť poklesu teploty roztaveného kovu, oblasť prechladnutia, tuhnutia a oblasť poklesu teploty zatuhnutého kovu.

Realizačná poznámka:
Demonštrovať krivku tuhnutia je vhodnejšie ako krivku topenia. Zahrievanie musí prebehnúť dostatočne pomaly, aby sa mohol celý objem kovu rovnomerne prehriať. Doporučuje sa skôr ohrievať liehovým kahanom ako plynovým, pretože hrozí nebezpečenstvo prehriatia kovu a jeho prepálenie. Teplomer v tuhom kove nemožno nechať, pretože by ho tuhnúci kov rozdrvil. Použite tepelnej sondy pri použití IP-COACH je najvhodnejšie, pretože nehrozí poškodenie teplomeru. Kelímok možno dať pri meraní na kovovú dosku statívu, tým sa urýchlili odvod tepla.

Otázky:
10.   Ako si vysvetľujete podchladenie Woodovho kovu.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001