VÝUČBA NA ODF KEF PF UPJŠ

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
Prednášajúci / Cvičiaci   PREDMET
Gajdušek   Didaktika fyziky
Gajdušek   Didaktika fyziky v zahraničí
Gajdušek   Fyzika I
Gajdušek   Objektivizácia hodnotenia vo vyučovaní fyziky
Degro   Environmentálna fyzika
Degro   Experimentálne metóty FKL I
Degro   Školské počítače
Onderová   Vybrané demonštračné experimenty
Kireš   Fyzikálne úlohy
Kireš   Netradičný pohľad na vybrané poznatky zo všeobecnej fyziky
Degro, Onderová,
Ješková, Kireš
  Praktikum školských pokusov I, II,III

 

KEF/ARE1a KEF/DEX1 Vybrané demonštračné experimenty 3kr. 3 + 0   ukonč.-S
 Prednášajúci: Onderová Cvičiaci: semester-L
Obsah:  Súbor zaujímavých demonštračných pokusov vhodných na spestrenie výuky fyziky resp. využitie v záujmovej činnosti. Jedná sa hlavne o experimenty realizované improvizovanými a svojpomocne vyrobenými pomôckami. Čierne skrinky vo vyučovaní fyziky. Vystavený fyzikálny experiment. Uplatnenie hračiek vo výuke fyziky. Pokusy so vzduchom a vodou. Pokusy z termiky , optiky, elektriny a magnetizmu.
Odporúčaná lieratúra: Onderová, Ľ.: Netradičné experimenty vo vyučovaní fyziky, MC Prešov, 1996.
Kostič, Ž.: Medzi hrou a fyzikou, Alfa, Bratislava, 1971.

KEF/DF1a Didaktika fyziky 2kr. 1 + 1   ukonč.-Z
 Prednášajúci: Gajdušek Cvičiaci: Degro, Onderová, Kireš semester-L
Obsah:  Didaktika fyziky ako vedecká disciplína. Ciele a úlohy vyučovania fyziky. Osobnosť učiteĺa fyziky. Príprava na vyučovanie.Organizačné formy a metódy vyučovania. Problémové vyučovanie. Programované učenie a vyučovanie. Demonštračný experiment. Materiálne prostriedky. Úlohy vo vyučovaní fyziky. Preverovanie a hodnotenie vedomostí žiakov.
Odporúčaná lieratúra: Janovič J. a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990.
Mechlová E.: Didaktika fyziky 2, PdF Ostrava, 1989.

KEF/DF1b Didaktika fyziky 4kr. 1 + 2   ukonč.-ZS
Prednášajúci: Gajdušek Cvičiaci: Gajdušek, Degro, Onderová, Kireš semester-Z
Obsah:  Rozvíjanie myslenia žiakov. Model ako prostriedok názornosti. Videoprogramy a ich využitie. Možnosti využitia mikropočítačov. Fyzikálny obraz sveta. Konkrétna realizácia pri: metodickom rozbore riešenia kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh a pri analýze učiva s prihliadnutím na rôzne druhy a typy škôl.
Odporúčaná lieratúra: Janovič J. a kol.: Didaktika fyziky, MFF UK Bratislava, 1990.
Mechlová E.: Didaktika fyziky 2, PdF Ostrava, 1989.

KEF/DFZ1 Didaktika fyziky v zahraničí 3kr. 2 + 0   ukonč.-S
Prednášajúci: Gajdušek Cvičiaci: semester-Z
Obsah:  Alternatívne školské systémy. Nový rámec vyučovania fyziky: evokácia, uvedomenie si významu, reflexie. Metódy a techniky: brainstorming, kooperatívne vyučovanie, INSERT, zhlukovanie, cinquain, čítaním a písaním ku kritickému mysleniu.
Odporúčaná lieratúra: Zelina M.: Alternatívne školstvo, Interlingua, Bratislava 1993.
Časopisecká literatúra.

KEF/EMT1 Experimentálne metóty FKL I 2kr. 2 + 0   ukonč.-Z
Prednášajúci: Degro Cvičiaci: semester-Z
Obsah:  Dielektrické merania. Dielektrická polarizácia, susceptibilita, permitivita, stratový uhol. Merný kondenzátor čiastočne vyplnený dielektrikom. Merné kondenzátory pre kvapaliny a TL. Transportné elektrické javy - základné pojmy. Meranie elektrickej vodivosti. Meranie Hallovej konštanty feromagnetických a paramagnetických látok. Meranie Magnetorezistentného javu. Termoelektrické javy. Štúdium fotoelektrickej vodivosti, fotomagnetoelektrické metódy.
Odporúčaná lieratúra: Brož, J.: Základy fyzikálnych měření II B, SPN Praha, 1974.
Kužel, R.: Praktikum z fyziky pevných látok, SPN Praha, 1972.

KEF/EMV1 Environmentálna fyzika 3kr. 3 + 0   ukonč.-S
Prednášajúci: Degro Cvičiaci: semester-L
Obsah:  Charakteristika globálnych problémov ľudstva. Zem jeden z najväčších divov sveta. Atmosféra ochranný závoj Zeme. Skleníkový efekt a globálne otepľovanie. Fyzikálne faktory v životnom prostredí - v prírodnom a umelom. Vplyv fyzikálnych faktorov na človeka a živé systémy: zvuk a hluk, vibrácie, gravitačné polia, svetlo a osvetlenie, tlak, tepelná pohoda, elektrické polia, magnetické polia, elektromagnetické žiarenie. Energetika a živé systémy. Obnoviteľné zdroje energie. Ekologické prvky a ich miesto vo vyučovaní fyziky.
Odporúčaná lieratúra: Hrazdira, I. a kol. Biofyzika, Avicenum Praha, 1983.
Tölgyessy, J., Piatrik, M.: Za tajomstvami ekobiofyziky, Obzor Bratislava, 1986.
Nováček, P., Huba, M.: Ohrožená planeta, PF UP Olomouc, 1994.

KEF/FYU1 Fyzikálne úlohy 3kr. 3 + 0   ukonč.-S
Prednášajúci: Cvičiaci: Kireš semester-L
Obsah:  Práca s literatúrou - zbierky úloh z fyziky pre ZŠ a pre gymnázium. Riešenie kvalitatívnych úloh a kvantitatívnych úloh - metóda dosadením do vzorca, syntetická a analytická metóda. Grafické riešenie fyzikálnych úloh, grafická derivácia a grafická integrácia. Štrukturovanie fyzikálnej úlohy. Tvorba a formulácia problémových a neproblémových úloh. Modelová schéma riešenia fyzikálnej úlohy. Zadávanie úlohy s neúplne definovaným problémom. Znaky kreatívnej fyzikálnej úlohy.
Odporúčaná lieratúra: Zborníky fyzikálnych olympiád 1-28, SPN, Bratislava.
Lindner H.: Riešené úlohy z fyziky, Alfa, 1973.

KEF/OHF1 Objektivizácia hodnotenia vo vyučovaní fyziky 3kr. 2 + 0   ukonč.-S
 Prednášajúci: Gajdušek Cvičiaci: semester-Z
  Obsah:  Cieľ preverovania vedomostí. Test na formálne znalosti, na pochopenie učiva a na aplikáciu poznatkov. Test k tematickému celku s alternatívnymi odpoveďami, s fyzikálnymi úlohami. Príprava testu, formulácia otázok, alternatívnych odpovedí, hodnotenie výsledkov. Štatistické vyhodnotenie previerky a zohĺadnenie výsledkov pri výučbe.
Odporúčaná lieratúra: Lapitka M.: Tvorba a použitie didaktických testov, SPN Bratialava, 1990
Turek I.: Učiteľ a didaktické testy, MC Bratislava, 1996.

KEF/PSP1a Praktikum školských pokusov I 3kr. 0 + 3   ukonč.-Z
 Prednášajúci: Cvičiaci: Degro, Onderová, Ješková, Kireš semester-Z
  Obsah:  Demonštračné experimenty, ich realizácia a zaradenie vo vyučovaní fyziky z tematických celkov: kinematika hmotného bodu, Newtonove pohybové zákony, mechanika dokonale tuhých telies, tepelné vlastnosti látok, hydrostatika a hydrodynamika, molekulová fyzika. Práca so vzduchovou lavicou - využitie riadenia experimentu počítačom v systéme IP COACH.
Odporúčaná lieratúra: Kašpar , E., Vachek, J.: Pokusy z fyziky na středních školách, I. díl, SPN Praha, 1967.
Koubek, V. a kol.: Školské pokusy z fyziky, SPN Bratislava, 1992.

KEF/PSP1b Praktikum školských pokusov II 2kr. 0 + 3   ukonč.-Z
 Prednášajúci: Cvičiaci: Degro, Onderová, Ješková, Kireš semester-L
  Obsah:  Realizácia demonštračných experimentov a ich zaraďovanie podľa funkcie, ktorú majú plniť. Využívanie školských demonštračných súprav. Úlohy sú z tematických celkov: harmonický pohyb, vlnenie a akustika, elektrostatika, elektrokinetika, magnetické pole, jav elektromagnetickej indukcie, striedavé napätie, dioda a tranzistor a ich využitie, zaujímavé zapojenia z elektroniky.
Odporúčaná lieratúra: Kašpar , E., Vachek, J.: Pokusy z fyziky na středních školách, I. díl, SPN Praha, 1967.
Žouželka, J., Fuka, J.: Pokusy z fyziky na středních školách., II. díl, SPN Praha, 1971.
Šucha, J.: Metodická príručka pre rozkladný transformátor, uč. pomôcky, B. Bystrica –
- nedostupné – kopírované návody.

KEF/PSP1c Praktikum školských pokusov III 3kr. 0 + 3   ukonč.-Z
 Prednášajúci: Cvičiaci: Degro, Onderová, Ješková, Kireš semester-Z
  Obsah:  Využitie didaktickej techniky : statický obraz - diafilm, fólie, skladaný obraz, dynamický obraz - film, televízia, video. Elektrické stroje - generátory, elektromotory, transformátory. Pokusy so školským rozkladným osciloskopom. Demonštrácie z optiky - odraz a lom svetla, zobrazovanie šošovkami, konštrukcia optických prístrojov, interferenčné javy, polarizácia svetla. Elektromagnetické kmity. Elektromagnetické vlnenie.
Odporúčaná lieratúra: Šucha, J.: Metodická príručka pre rozkladný transformátor, uč. pomôcky, B. Bystrica –
- nedostupné – kopírované návody.

KEF/SPO1 Školské počítače 2kr. 0 + 2   ukonč.-Z
 Prednášajúci: Cvičiaci: Degro semester-Z
  Obsah:  Miesto počítača vo vyučovaní fyziky. Internet a hypermédia vo vyučovacom procese. Posudzovanie kvality programov a kritéria pre ich zaradenie do výučby. Práca učiteľa s počítačom pri riadení, príprave a vedení vyučovacieho procesu: získavanie informácii, komunikácia, príprava učebných textov, fólii, prezentácii, práca s multimédiami a scannerom, tvorba www stránok. Diskusné kluby a teleprojekty.
Odporúčaná lieratúra: URL: http://www.upjs.sk/~degro
Najnovšia časopisecká literatúra a manuály k software.

KEF/VF2 Fyzika I 4kr. 2 + 2   ukonč.-ZS
 Prednášajúci: Gajdušek Cvičiaci: Gajdušek, Zorkovská, Čižmár semester-Z
  Obsah:  Kinematika a dynamika hmotného bodu, tuhého telesa a kvapalín. Štruktúra a vlastnosti látok. Kinetická teória plynov a základy termodynamiky. Štruktúra a vlastnosti kvapalín, kapilarita. Mechanické vlastnosti pevných látok, Hookov zákon. Fázové premeny. Stacionárne el. pole a ustálený elektrický prúd. Vedenie el. prúdu v elektrospotrebičoch. Magnetické pole, látky v magnetickom poli.
Odporúčaná lieratúra: Hajko V., Daniel - Szabó: Základy fyziky, Veda, Bratislava 1980.
Veis S. a kol.: Mechanika a molekulová fyzika, Alfa, Bratislava 1978.
Čičmanec P.: Elektrina a magnetizmus, Alfa, Bratislava 1980.
Podmieňujúce predmety:  KGA/IMA1a

Posledná aktualizácia: 09.02.2001