UČEBNÉ TEXTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
 

DOPLNKOVÉ UČEBNÉ TEXTY 
  VÝBER CEZ TEMATICKÉ CELKY SŠ   

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU     DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU - Coriolisova sila
PRÁCA, VÝKON, ENERGIA     MECHANIKA TUHÉHO TELESA
HYDROSTATIKA     HYDRODYNAMIKA
GRAVITAČNÉ POLE     ELEKTROSTATIKA
MOLEKULOVÁ FYZIKA     ŠTRUKTÚRA A VL. PEVNÝCH LÁTOK
ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN     ŠTRUKTÚRA A VL. PLYNOV
EL. PRÚD V KOVOCH     EL. PRÚD V POLOVODIČOCH
EL. PRÚD V ELEKTROLYTOCH     EL. PRÚD V PLYNOCH A VÁKUU
TERMIKA     MAGNETICKÉ POLE
KMITANIE A REZONANCIA     MECHANICKÉ VLNENIE  
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE     AKUSTIKA
LÚČOVÁ OPTIKA     STRIEDAVÝ PRÚD
KVANTOVÁ FYZIKA     VLNOVÁ OPTIKA
ASTROFYZIKA     JADROVÁ FYZIKA
ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY    

 

KINEMATIKA 
VÝBER CEZ KAPITOLY 
DOKUMENTY SÚ VO FORMÁTE PDF - POTREBNÝ JE ACROBAT READER
PREDSLOV     OBSAH
1.1 VESMÍR A ČLOVEK     1.3 FYZIKA AKO PRÍRODNÁ VEDA
1.2 HMOTA A POHYB     1.4 PREČO SA UČÍME FYZIKU
    1.5 FYZIKÁLNE VELIČINY A ICH MERANIE
   
2.1 MECHANICKÝ POHYB     2.7 NEROVNOMERNÝ POHYB, ZRÝCHLENIE
2.2 URČOVANIE POLOHY, SÚRADNICOVÁ SÚSTAVA      2.8 NEROVNOMERNÝ POHYB SO STÁLYM ZRÝCHLENÍM
2.3 TRAJEKTÓRIA A DRÁHA HMOTNÉHO BODU     2.9 ZRÝCHLENIE PADAJÚCICH TELIES
2.4 VEKTOROVÉ A SKALÁRNE FYZIKÁLNE VELIČINY    

2.10  ROVNOMERNÝ POHYB PO KRUŽNICI

2.5 RÝCHLOSŤ POHYBU     2.11  ZRÝCHLENIE PRI ROVNOMERNOM POHYBE PO KRUŽNICI
2.6 ROVNOMERNÝ PRIAMOČIARY POHYB     2.12 ZLOŽENÝ POHYB
    2.13 ZHRNUTIE POZNATKOV Z KINEMATIKY 
   
CVIČENIE Č.1 FYZIKÁLNE VELIČINY A ICH JEDNOTKY     CVIČENIE Č.4 ÚLOHY Z KINEMATIKY II.
CVIČENIE Č.2 FYZIKÁLNE MERANIE A CHYBY MERANIA     CVIČENIE Č.5 SKÚMANIE POHYBU Guľôčky NA VODOROVNEJ A NAKLONENEJ ROVINE 
CVIČENIE Č.3 ÚLOHY Z KINEMATIKY I.     CVIČENIE Č.6 ÚLOHY Z KINEMATIKY III.
    CVIČENIE Č.7 ÚLOHY Z KINEMATIKY IV.

 

  REGISTER

 

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA
VÝBER CEZ K
APITOLY 
DOKUMENTY SÚ VO FORMÁTE PDF - POTREBNÝ JE ACROBAT READER
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   

Posledná aktualizácia: 16.03.2005