FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
10. TOPENIE A TUHNUTIE PARAFÍNU

Pomôcky:
parafín, teplomer, skúmavka, držiak, vodný kúpeľ

Realizácia pokusu:
Parafín rozkrájame na tenké šupiny a vysypeme do skúmavky. Do parafínu vložíme teplomer. Skúmavku upevníme do držiaka a ponoríme do vodného kúpeľa. Vodu v kúpeli zahrievame a parafín zamiešame pomocou teplomeru. Teplotu odčítavame v minútových intervaloch, kým sa parafín neroztopí.
Skúmavku vyberieme a za stáleho miešania odčítavame teplotu po jednej minúte, kým parafín opäť neztuhne. Z nameraných hodnôt času a teploty zostrojíme graf.

Fyzikálna interpretácia:
Teplota prostredia prevýšila teplotu topenia parafínu a tým sa parafín roztopil. Po vytiahnutí z vodného kúpeľa sa teplota okolia parafínu znížila a parafín začal tuhnúť. Z grafu závislosti teploty od času zistíme, že amorfná látka nemá pevnú teplotu tuhnutia a topenia. Za teplotu topenia berieme bod obratu krivky grafu.

Metodická poznámka:
Pokus topenia a tuhnutia parafínu možno lepšie predviesť za pomoci počítača a programu IP-COACH. Namiesto teplomeru použijeme tepelnú sondu. Počítač zaznamenáva závislosť teploty od času merania. Na obrazovke sa vykreslí graf teploty topenia od času. Porovnaním grafov pri topení a tuhnutí parafínu zistíme, že amorfná látka nemá pevnú teplotu tuhnutia a topenia.

Realizačná poznámka:
Parafín rozkrájame na čo najtenšie šupiny, aby pri miešaní bolo zaručené rovnomerné ohrievanie parafínu. Pri tuhnutí je vhodné nechať parafín tuhnúť pomaly na vzduchu.

Otázky:
13.    Aký je rozdiel v chemickej štruktúre amorfnej a kryštalickej látky?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001