FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2. ZMENA OBJEMU PRI TUHNUTÍ ĽADU

Pomôcky:
dve skúmavky, stojan, voda

Realizácia pokusu:

Do dvoch skúmavok nalejeme vodu s rovnakým objemom s vyznačenou výškou hladiny. Vodu v jednej skúmavke necháme zmraziť. Porovnáme objem vody a objem ľadu v skúmavke. Voda pri tuhnutí zväčšuje svoj objem.

Fyzikálna interpretácia:

Ochladzovaním vody sa zmenšuje stredná kinetická energia molekúl H2O kmitajúcich okolo rovnovážnych plôch. Pri istej teplote, tzv. teplota tuhnutia molekuly vytvárajú kryštálovú mriežku, voda sa mení na ľad. Zohrievaním ľadu sa zväčšuje kinetická energia molekúl kmitajúcich okolo rovnovážnych polôh kryštálovej mriežky. Pri istej teplote, tzv. teplota topenia, sa kryštálová mriežka poruší, molekuly opustia svoje rovnovážne polohy, ľad sa topí a mení sa na vodu.

Metodická poznámka:

Časovo náročný pokus, ktorý možno odporučiť na domáce pozorovanie predovšetkým v zimných mesiacoch.

Realizačná poznámka:

Pokus možno realizovať aj pomocou skúmavok, na ktorých sme vyznačili výšky vody v kvapalnom a tuhom skupenstve.

Otázky:
2.     Kde v prírode možno pozorovať dôsledky zmeny objemu vody pri tuhnutí?
3.     Ako je možné využiť poznatok, že voda pri tuhnutí zväčšuje svoj objem?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001