Mechanika kvapalín a plynov

 

RNDr. Marián Kireš, PhD.
marian.kires@upjs.sk

Mgr. Jozef Labuda
labuda@pobox.sk

 

Počítačom podporovaný výučbový materiál

 

1. Základné vlastnosti kvapalín a plynov

2. Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou

2.1 Pascalov zákon

2.2 Príklady, otázky, úlohy

3. Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny, Hydrostatický tlak.

3.1 Hydrostatický tlak.- Simulácia

3.2 Spojené nádoby

3.3 Hydrostatický paradox

3.4 Atmosférický tlak.

3.5 Demonštračné experimenty - video

3.6 Príklady, otázky, úlohy

4. Hydrostatická vztlaková sila
4:1 Archimedov zákon
4.2 Archimedov zákon - Simulácia
4.3 Paradox vztlaku - teleso ponorené v dvoch tekutinách
4.4 Príklady, otázky, úlohy

5. Ustálené prúdenie tekutiny
5.1 Rovnica spojitosti toku - rovnica kontinuity
5.2 Príklady, otázky, úlohy

6. Energia prúdiacej kvapaliny
6.1. Bernoulliho rovnica
6.2. Výtok kvapaliny z nádoby - Simulácia
6.3 Príklady, otázky, úlohy

7. Prúdenie reálnej tekutiny
7.1. Laminárne a Turbulentné prúdenie
7.2 Príklady, otázky, úlohy

8. Obtekanie telies reálnou tekutinou
8.1 Fyzika letu
8.2 Príklady, otázky, úlohy

 
   
Zhrnutie poznatkov z mechaniky kvapalín
   
   
Zoznam zdrojov: video, obrázky, animácie, ...  
(zoznam zdrojov použitých obrázkov, videí, animácií , ...
aj v prípade ak sa zdroj nenachádza priamo pod použitým objektom - )