Obsah

  1. Základné vlastnosti kvapalín a plynov  

2. Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou

  • Kde sa v praktickom živote stretávame s pojmom tlak (uvažujte aj o „nefyzikálnych“ situáciách, napr. tlak verejnej mienky, pod tlakom argumentov, ...). 
  • Čo spôsobuje tlak a čo znamená fyzikálny pojem tlak?
  • Prečo vzniká tlak?
  • spoločné znaky plynov a kvapalín,
  • ako sa prejavuje viskozita tekutiny a čo je jej príčinou,
  • ako je definovaná fyzikálna veličina tlak,
  • aká je jednotka tlaku v SI,
  • ako vypočítame tlakovú silu zo známej hodnoty tlaku a plochy,

Mechanikou nehybnej kvapaliny, ktorá neprúdi sa zaoberá hydrostatika. Z predchádzajúceho štúdia fyziky viete, že tlak je skalárna fyzikálna veličina definovaná podielom veľkosti tlakovej sily F pôsobiacej kolmo na určitú plochu a veľkosti S tejto plochy:

Tlak v kvapaline môže byť vyvolaný ľubovoľnou vonkajšou silou, alebo tiažou kvapaliny. Ak na častice kvapaliny nachádzajúce sa na jej povrchu pôsobí vonkajšia tlaková sila, tá sa pôsobením týchto častíc na ďalšie častice nachádzajúce sa pod povrchom prenáša. Vznikajúci tlak sa preto rozšíri do celého objemu kvapaliny. Ak je v určitom mieste kvapaliny tlak p, potom kolmo na ľubovoľne orientovanú plochu s veľkosťou S  pôsobí kvapalina tlakovou silou

Ak na voľný povrch kvapaliny v uzavretej nádobe pôsobí vonkajšia tlaková sila, tlak vytvorený v kvapaline sa v dôsledku vzájomného pôsobenia jej častí prenáša na všetky miesta a do všetkých smerov.

všesmerové šírenie tlaku
pozri video/animáciu pozri video/animáciu
Pascalov zákon - demonštrácia Ježko - všesmerové šírenie tlaku
zdroj: ODF PF UPJŠ zdroj: ODF PF UPJŠ
   
1. Základné vlastnosti kvapalín a plynov 2.1 Pascalov zákon