Obsah

     

Zhrnutie poznatkov z mechaniky kvapalín

 
Tekutiny látky v kvapalnom, alebo v plynnom skupenstve - kvapaliny a plyny.
Spoločné i rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov sú dané ich časticovou štruktúrou, vzájomným pôsobením a pohyblivosťou častíc.
Kvapalné teleso tvorené látkou v kvapalnom skupenstve, nestály tvar, objemová stálosť pri zmene tvaru, veľmi malá stlačiteľnosť, v tiažovom poli vytváranie voľného vodorovného povrchu.
Plynné teleso tvorené látkou v plynnom skupenstve, nestály tvar a objem (teleso má tvar a objem nádoby v ktorej je uzavreté), veľká stlačiteľnosť.
Tekutosť spoločná vlastnosť kvapalných a plynných telies (nestály tvar, schopnosť tiecť). Príčinou rôznej tekutosti rôznych tekutín je ich rôzna viskozita (vnútorné trenie).
Ideálna kvapalina model kvapaliny, ktorá nemá časticovú štruktúru, je dokonale tekutá (má nulovú viskozitu), je dokonale nestlačiteľná

Tlak v tekutine
   
  (F – veľkosť tlakovej sily pôsobiacej na plochu S) charakterizuje stav tekutiny v pokoji.
Pascalov zákon Tlak vyvolaný pôsobením vonkajšej sily pôsobiacej na voľný povrch kvapaliny v nádobe je v každom mieste kvapaliny rovnaký.
Pascalov zákon platí aj pre plyny. Jeho platnosť nie je ovplyvnená hustotou, ani objemom tekutiny, platí aj v beztiažovom stave.
Hydrostatický tlak p = h ρ g  (h – hĺbka pod voľným povrchom kvapaliny, ρ - hustota kvapaliny, g – tiažové zrýchlenie) je tlak v kvapaline vyvolaný pôsobením tiažovej sily.
Atmosférický tlak je tlak vo vzduchu spôsobený pôsobením tiažovej sily. Normálny atmosférický tlak je pn = 1,013 25 . 105 Pa
Archimedov zákon Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí v tiažovom poli hydrostatická vztlaková sila, ktorej veľkosť  sa rovná veľkosti tiaže kvapaliny vytlačenej ponoreným telesom.
Hydrostatická vztlaková sila má veľkosť Fv = V ρ g (V - objem ponorenej časti telesa v kvapaline s hustotou ρ ) pôsobí proti tiažovej sile a umožňuje plávanie telies.

Zákon zachovania hmotnosti pre prúdiacu ideálnu tekutinu Svρ= konšt.
Rovnica spojitosti toku (kontinuity) S v = konšt. vyjadruje, že objemový tok QV ideálnej kvapaliny je pri ustálenom prúdení ideálnej kvapaliny v každom  priereze prúdovej trubice rovnaký (v – veľkosť rýchlosti prúdenia v priereze s obsahom S, ρ - hustota tekutiny).
Bernoulliho rovnica Zákon zachovania celkovej mechanickej energie pre prúdiacu ideálnu kvapalinu
 

   
  vyjadruje, že súčet mechanických energií: kinetickej, tiažovej potenciálnej a tlakovej potenciálnej, pripadajúcich na objemovú jednotku prúdiacej ideálnej kvapaliny je v každom priereze prúdovej trubice rovnaký a konštantný
Odporová sila pri obtekaní tuhého telesa reálnou tekutinou

  C – súčiniteľ odporu (závisí odtvaru telesa), S – obsah prierezu telesa kolmého na rýchlosť v obtekania telesa
   
   
Obsah