Obsah

  4.2 Archimedov zákon - simulácia 4.4 Príklady, otázky, úlohy  
 

4.3 Paradox vztlaku - teleso ponorené v dvoch tekutinách

Predstavte si teleso ponorené do dvoch vzájomne nezmiešateľných tekutín (kvapalín) rôznej hustoty. Ako sa bude takéto teleso správať v prípade ak celé bude ponorené v jednej alebo druhej tekutine? A čo prípad ak časť telesa bude ponorená v jednej tekutine a druhá časť v druhej tekutine. 
Teleso v dvoch kvapalinach
Ak nalejeme minerálny alkohol pomaličky na hladinu vody, v ktorej pláva teleso, čo sa stane s úrovňou hladiny v ktorej pláva teleso? 
  1. Guľa bude plávať nižšie vo vode.
  2. Guľa bude plávať vyššie na vode.
  3. Guľa bude plávať na rovnakej úrovni s ohľadom na povrch vody po naliati minerálneho alkoholu na vrch vody
Nasledujúca simulácia umožňuje skúmať uvedený problém a pomôže nájsť odpoveď na uvedenú otázku.
   
Teleso hustoty ρ2 (v simulácii označené d2) sa vznáša v tekutine s hustotou ρ1 (v simulácii označené d1). ρ1 > ρ2 (d1>d2) Ťahaním posuvného jazdca h3 pridáme inú tekutinu s hustotou ρ3 (označené d3) a sledujeme čo sa stane s objektom d2. Simulácia umožňuje meniť hustoty ρ1 , ρ2 , ρ3 , (d1, d2, d3) a výšku týchto dvoch tekutín. Po kliknutí na kontrolné políčko "showp" môžte sledovať prebiehajúcu zmenu tlaku.
 
zdroj: http://physedu.science.upjs.sk/ejs/index.htm
   
  1. Nastavte h3 a d3 na nulové hodnoty. Skúmajme plávanie telesa v jednej kvapaline. Skúmajte veľkosť objemu ponorenej časti telesa v závislosti na veľkosti hustoty kvapaliny (pri konštantnej hustote telesa). Formulujte fyzikálny záver.
  2. Skúmajte veľkosť objemu ponorenej časti telesa v závislosti na veľkosti hustoty telesa(pri konštantnej hustote kvapaliny). Formulujte fyzikálny záver.
  3. Skúmajte veľkosť objemu ponorenej časti telesa v závislosti na výške hladiny kvapaliny. Formulujte fyzikálny záver.
  4. Nastavte h3 a d3 na nenulové hodnoty. Vyšetrite správanie telesa pri plávaní, keď svojim objemom zasahuje do oboch kvapalín s rôznymi hustotami. Formulujte záver o vplyve druhej kvapaliny na ponor telesa.
  5. Skúmajte teleso plávajúce na rozhraní dvoch rôznych kvapalín. Aký vplyv na ponor telesa má zvyšovanie hladiny druhej kvapaliny nad úroveň hornej plochy telesa?
   
4.2 Archimedov zákon - simulácia  4.4 Príklady, otázky, úlohy  
Obsah