Obsah

 
  3.1 Hydrostatický tlak - Simulácia  

3.2 Spojené nádoby

 
Pri naliatí kvapaliny do nádob, ktoré sú spolu spojené, tak že kvapalina môže pretekať z jednej do druhej, pozorujeme, že voľné hladiny sú vo všetkých nádobách v rovnakej výške. Nezáleží pritom na počte, tvare, ani objeme nádob. Aby nastala rovnováha, musí vždy v spojovacej trubici platiť že tlak pôsobiaci z jednej nádoby je rovnaký ako tlak pôsobiaci z druhej nádoby.  
ph1 = ph2 = h.ρ.g  
Pretože veličiny ρ, g sú stále, musí byť i hĺbka h v susedných nádobách rovnaká.

 

V praxi má princíp spojených nádob širokú oblasť využitia:

  • vodovod
  • čajník
  • vodotrysk
  • nivelačné váhy
  • plavebné komory
 

 
pozri video/animáciu spojených nádob
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
Spojené nádoby Spojené nádoby Spojené nádoby  
Plavebná komora Gabčíkovo   Hadicová vodováha  
Využitie spojených nádob  
Plavebná komora  
 
Princíp plavebnej komory  
 
Ak spojené nádoby naplníme rôznymi kvapalinami rôznej hustoty ρ1, ρ2, ktoré sa nemiešajú , voľné hladiny v týchto spojených nádobách nevystúpia do rovnakej výšky. Tlaky - Hydrostatické tlaky oboch kvapalín sú však rovnaké, teda platí:

ph1 = ph2

h1.ρ1.g = h22.g

Spojené nádoby s rôznymi kvapalinami  

Výška stĺpcov kvapalín nad spoločnou hladinou je nepriamo úmerná hustote kvapalín.

 
Spojené nádoby s rôznymi kvapalinami rozdielnej hustoty
3.1 Hydrostatický tlak - Simulácia  
Obsah