Obsah

  8.1 Fyzika letu Zhrnutie poznatkov z mechaniky kvapalín - základné pojmy  
 

8.2 Obtekanie telies reálnou tekutinou, Fyzika letu

 1. Vysvetlite pojmy
  1. hydrodynamická odporová sila,
  2. aerodynamická odporová sila.
 2. Opíšte prúdové pole pri obtekaní telesa tekutinou pri
  1. laminárnom prúdení,
  2. turbulentnom prúdení.
 3. Ako vysvetľujem vznik odporovej sily pri obtekaní telesa reálnou tekutinou?
 4. Ako závisí odporová sila od
  1. relatívnej rýchlosti telesa a prúdiacej tekutiny,
  2. tvaru telesa?
 1. Napíšte Newtonov vzťah pre veľkosť odporovej sily pôsobiacej na teleso pri obtekaní tekutinou.
 2. Znázornite sily, ktoré pôsobia na krídlo lietadla obtekané vzduchom a vysvetlite ich príčiny.
 3. Určte veľkosť odporovej sily, ktorou je brzdená guľa s polomerom 6 cm pohybujúca sa vo vode rýchlosťou 2 m.s-1. Koeficient odporu má hodnotu 0,45.     [1,2.10-2N]
 4. Výsadkár s hmotnosťou 75 kg zoskočí padákom pologuľového tvaru s polomerom 3 m. Na akej približnej hodnote sa ustáli rýchlosť jeho pohybu, keď C = 0,55.     [8,9 m.s-1]
 5. Pri určovaní koeficientu odporu pre osobné auto bola pri rýchlosti  60 km.h-1  a hustote vzduchu 1,2 kg.m-3  nameraná veľkosť aerodynamickej odporovej sily F = 400 N. Vypočítajte hodnotu určovaného koeficientu, keď obsah čelnej plochy auta kolmej na smer jazdy je 3 m2.     [0,81]
 6. Vypočítajte veľkosť aerodynamickej vztlakovej sily pôsobiacej na lietadlo pri rýchlosti 360 km.h-1. Plocha kolmého priemetu nosnej plochy krídel na dotyčnicovú rovinu je 30 m2.     [88 kN]
   
8.1 Fyzika letu Zhrnutie poznatkov z mechaniky kvapalín - základné pojmy
Obsah