Obsah

  7.1 Laminárne a Turbulentné prúdenie 8. Obtekanie telies reálnou tekutinou  
 

7.2 Prúdenie reálnej tekutiny

 1. Charakterizujte laminárne a turbulentné prúdenie reálnej tekutiny
 2. Aké je rozloženie hodnôt rýchlosti reálnej kvapaliny v potrubí v smere od stien k jeho osi?
 3. Na príkladoch z praxe vysvetlite výhody laminárneho prúdenia.
 4. Prečo v technickej praxi prináša turbulentné prúdenie kvapalín ekonomické straty?
 5. Prúdenie vody vo vodovodnom potrubí je častokrát doprevádzané šumom. Ako si vysvetľujete príčinu jeho vzniku? Dôkazom čoho je vznikajúci šum?
 6. Dym vystupujúci z komína za pekného počasia najprv stúpa ako úzky pruh, potom sa rozširuje, víri a nakoniec sa rozptýli vo vzduchu. Vysvetlite, o aký druh prúdenia ide.
 1. Akú veľkosť rýchlosť by mala mať ideálna kvapalina vytekajúca z vodorovnej trubice v pokuse?
  • Pokus:
   Použijeme nádobu s vodou, ktorá má na úrovni dna upevnenú vodorovnú rúrku všade s rovnakým prierezom so štyrmi zvislými, rovnako od seba vzdialenými manometrickými rúrkami (obrázok). Vodorovnú rúrku uzavrieme a nádobu naplníme vodou. Voda vystúpi vo všetkých manometrických rúrkach do rovnakej výšky. Potom necháme vodu z vodorovnej rúrky vytekať. Pri ustálenom prúdení sa výška hladiny v jednotlivých manometrických rúrkach ustáli tak, ako to vidieť na obrázku. Podľa rovnice spojitosti by mala byť veľkosť rýchlosti prúdiacej vody vo všetkých miestach vodorovnej trubice rovnaká. Podľa Bernoulliho rovnice by mali všetky manometrické rúrky registrovať rovnaký tlak. Pokus však ukazuje, že pri ustálenom prúdení tlak kvapaliny pozdĺž vodorovnej rúrky lineárne klesá. Čím je tento pokles tlaku spôsobený?
Pozri video/animáciu
Vytekanie kvapaliny dlhou trubicou rovnakého prierezu
zdroj: ODF PF UPJŠ
   
   
7.1 Laminárne a Turbulentné prúdenie 8. Obtekanie telies reálnou tekutinou
Obsah