Obsah

  4.1 Archimedov zákon 4.3 Paradox vztlaku  
 

4.2 Archimedov zákon - simulácia

Java applet znázorňuje jednoduchý experiment znázorňujúci Vztlakovú silu a sily pôsobiace na teleso pri jeho ponáraní do tekutiny.
Pri simulácii máte možnosť meniť hustotu tekutiny a pozorovať ako sa mení tlak (spôsobený tekutinou) pri premiestňovaní telesa hore/dole. Tento tlak na teleso je znázornení čiernymi šípkami a je znázornená jeho zmena v rôznych miestach okolo telesa.
 Vektor rýchlosti je zobrazený červenou farbou a zrýchlenie modrou farbou.

Výslednica síl spôsobená tlakom vytvára vztlakovú silu.

Keďže sa teleso v tekutine pohybuje sú na simulácií znázornené súvisiace vektory rýchlosti červenou farbou a zrýchlenia modrou farbou.
   
zdroj: http://physedu.science.upjs.sk/ejs/index.htm
   

Sledujte veľkosť síl pôsobiacich na rôzne časti telesa ponoreného v kvapaline. Zmenou hustoty telesa a kvapaliny vyšetrite rôzne prípady a formulujte všeobecné závery.

   
4.1 Archimedov zákon 4.3 Paradox vztlaku
Obsah