Obsah

  8. Obtekanie telies reálnou tekutinou  
 

8.1 Fyzika letu

 
Krídlo a jeho aerodynamický tvar  Prúdenie tekutiny okolo telesa pri jeho pohybe sa využíva pri konštrukcii krídla lietadla, vhodného aerodynamického tvaru. 
Hustota prúdnic modeluje skutočnosť, že nad krídlom prúdi vzduch väčšou rýchlosťou ako pod ním, preto sa nad krídlom vytvorí podtlak a pod krídlom pretlak. Tlakový rozdiel vytvorí zvislú vztlakovú aerodynamickú silu Fy, orientovanú proti tiažovej sile FG. Sila Fx, súhlasne orientovaná s rýchlosťou prúdenia vzduchu pred krídlom je odporová aerodynamická sila. Pre veľkosti týchto síl platia vzťahy
Krídlo - pôsobenie síl 
 
kde Cx je koeficient odporu (závisí od tvaru krídla, uhla a nábehu),
Cy je koeficient vztlaku
S 
je obsah kolmého priemetu nosnej plochy krídla na dotyčnicovú rovinu.
 
Výslednica síl Fx a Fy je aerodynamická sila F. Sily pôsobiace na obtekané krídlo sú znázornené na obrázku.
   
Demonštrácia veľkosti vztlakovej sily na krídle 
pozri video/animáciu  
Veľkosť vztlakovej sily na krídle Veľkosť vztlakovej sily na krídle Veľkosť vztlakovej sily na krídle 
zdroj: ODF PF UPJŠ
   
8. Obtekanie telies reálnou tekutinou
Obsah