Obsah

  2.1 Pascalov zákon 3. Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny, Hydrostatický tlak  

2.2 Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou

Pascalov zákon

V prípade plnenia Hydraulických zariadení sa používa olej, ako ovplyvní činnosť Hydraulického lisu plynná náplň?

V prípade použitia plynnej náplne v Hydraulickom zariadení sa časť energie spotrebuje na stláčanie plynu, čo súvisí so stlačiteľnosťou plynov oproti nestlačiteľnosti kvapalín.


Hydraulické napínacie zariadenie určené na skúmanie pevnosti materiálov namáhaných ťahom má plochu malého piesta 5 cm2 a plochu veľkého piesta 100 cm2. Akú veľkú napínaciu silu dosiahneme na veľkom pieste, ak na malom pieste budeme pôsobiť silou 10 N.
  pozri video/animáciu
Napínacie zariadenie
zdroj: ODF PF UPJŠ
F1 = 10 N
S1 = 5 cm2=5.10-4 m2
S2 = 100 cm2=1.10-2 m2
F2 = ? N

Pôsobením sily 10 N získame na hydraulickom zariadení napínaciu silu 200N.

Pneumatiky automobilu sú dotykom o vozovku vo svojej dolnej časti deformované. Môže táto deformácia spôsobovať zmeny tlaku vzduchu v dolnej časti pneumatiky voči hornej časti, kde pneumatika nie je deformovaná? Pneumatika auta
Vlastná tiaž automobilu spôsobujúca deformáciu spodnej časti pneumatiky vyvoláva následne nárast tlaku v pneumatike. Podľa Pascalovho zákona sa vonkajší pôsobiaci tlak šíri vo všetkých miestach a smeroch rovnako a preto tlak vo vnútri pneumatiky je  vo všetkých jej miestach rovnako veľký

Hydraulický zdvihák v autoservise má obsah malého piesta 0,01 m2 a veľkého piesta 1 m2. Hmotnosť nákladného automobilu je 2350 kg. Akou silou musíme pôsobiť na menší piest pri zdvíhaní tohto automobilu?
S1 = 0,01 m2
S2 = 1 m2
m = 3350 kg
g = 9,81 m.s-2
F2 = G = mg
F
1 = ? N
Nakladiak na Hydraulickom zdviháku
Pri zdvíhaní nákladného automobilu musíme pôsobiť na piest silou 328,64 N

Aký je podstatný rozdiel medzi tlakom podľa Pascalovho zákona a hydrostatickým tlakom.
Tlak v kvapaline podľa Pascalovho zákona vzniká vonkajším pôsobením na kvapalinu, napr. pomocou piestu, pričom kvapalina nie je vo vonkajšom silovom napr. tiažovom poli, lebo pôsobenie takého silového poľa môžeme zanedbať. Hydrostatický tlak vzniká pôsobením tiažového poľa na každú časticu kvapaliny (objemovej sily).

 1. Vysvetlite fyzikálny obsah Pascalovho zákona a opíšte pokusy na jeho overenie.
 2. Opíšte princíp hydraulického zariadenia na dvíhanie ťažkých bremien. 
 3.  Zubár zodvihol pomocou hydraulického zariadenia pacienta v kresle o 10 cm. Hmotnosť pacienta s kreslom je 100kg.
  1. Ako silou musel zubár pôsobiť na malý piest, ak pomer veľkosti plôch veľkého a malého piesta je S2/S1=20,
  2. akú veľkú prácu vykonal zubár pri dvíhaní pacienta, c) koľkokrát musel zubár posúvať malým piestom, ak sa jedno stlačenie odohralo na dráhe 10 cm?

   [20 N, 10 J, 2 krát]
 4. Ako kvapalina sa v hydraulických zariadeniach väčšinou používa olej. V čom sú jeho výhody v porovnaní s vodou?
     
2.1 Pascalov zákon 3. Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny, Hydrostatický tlak
Obsah