Obsah

   5. Ustálené prúdenie tekutiny  
 

5.1 Rovnica spojitosti toku - rovnica kontinuity

Na obrázku je znázornené ustálené prúdenie ideálnej kvapaliny so stálou hustotou r v prúdovej trubici. Viskozita ideálnej kvapaliny je nulová, preto je veľkosť rýchlosti prúdenia v každom mieste prierezu prúdovej trubice rovnaká. Za čas Δt pretečie prierezom S1 stálou rýchlosťou o veľkosti v1 kvapalina s objemom ΔV = S1v1Δt.  Prúdova trubica 
Objemový tok
je veličina vyjadrujúca číselne objem kvapaliny, ktorý pretečie daným prierezom prúdovej trubice za časovú jednotku.
 Ideálna kvapalina je nestlačiteľná, preto pretečie prierezom S2 prúdovej trubice za rovnaký čas Δt rýchlosťou s veľkosťou v2 rovnaký objem ΔV = S2v2Δt kvapaliny, ako prierezom S1. Objemový tok v uvažovaných prierezoch je rovnaký, preto platí vzťah
S1.v1 = S2.v2

Z tohto vzťahu vyplýva, že ak sa prierez prúdovej trubice mení, mení sa aj rýchlosť prúdenia kvapaliny. Pre pomer rýchlostí prúdenia v dvoch rôznych prierezoch pritom platí

Objemový tok QV = S.v ideálnej kvapaliny je v celej prúdovej trubici rovnaký. Túto skutočnosť vyjadrujeme vzťahom:          QV = S.v = konšt.

Hmotnostný tok je veličina vyjadrujúca číselne hmotnosť kvapaliny, ktorá prejde daným prierezom prúdovej trubice za časovú jednotku.
 

Rovnica spojitosti toku (rovnica kontinuity)

Vyjadruje, že pri ustálenom prúdení je hmotnostný tok tekutiny so stálou hustotou r v každom priereze prúdovej trubice rovnaký. Tento vzťah vyjadruje zákon zachovania hmotnosti pre ustálené prúdenie tekutiny.
S.v = konšt.
 
 5. Ustálené prúdenie tekutiny
Obsah