FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15. TORRICELLIHO POKUS

Pomôcky:
ortuť, sklenenú hrubostennú trubicu, pravítko, nádobu na ortuť

Realizácia pokusu:
Torricelliho trubicu naplníme až po okraj ortuťou. Lievik trubice uzavrieme prstom tak, aby v nej neostala ani malá vzduchová bublinka a takto uzavretú trubicu vložíme do misky, naplnenej ortuťou, pričom nám horný okraj trubice pridržiava niektorý zo žiakov. Pozorujeme ako v trubici ortuť klesá a jej hladina sa ustáli na istej hodnote výšky od voľného povrchu ortuti v miske. Túto výšku ľahko odmeriame pomocou tyčového metra, ktorý upevníme v stojane tak, aby nula na ňom bola v rovine voľnej hladiny ortuti v nádobe. Atmosferický tlak sa rovná hydrostatickému tlaku ortuťového stĺpca, ktorý má v danej chvíli nameranú výšku.

Fyzikálna interpretácia:
Voľným priestorom, ktorý vznikol v Torricelliho trubici po jej preklopení je vákuum. Skutočnosť, že ide naozaj o vákuum je neodškriepiteľná, keďže vzduch nemal možnosť vniknúť do trubice. Medzi molekulami ortuti sa molekuly vzduchu nenachádzajú a vniknutiu vzduchu do trubice z okolia sme zabránili uzavretím trubice. Na hladinu ortuti v trubici preto nepôsobí atmosferický tlak. Pôsobí však na voľnú hladinu ortuti v miske. Po poklese stĺpca ortuti v trubici už nepozorujeme ďalšie poklesy. Môžeme teda povedať, že v trubici sa jej hladina ustálila. Ortuť v aparatúre, tvorenej Torricelliho trubicou a miskou je teda v rovnováhe. Preto môžeme povedať, že veľkosť atmosferického tlaku, pôsobiaceho na voľnú hladinu ortuti v miske, sa rovná veľkosti hydrostatického tlaku ortuťového stĺpca s výškou, ktorú sme odčítali na tyčovom metri.

Realizačná poznámka:
Odstránenie všetkých vzduchových bubliniek z ortuti v Torricelliho trubici dosiahneme pomocou dlhého drôtu, ktorý vsunieme do trubice a budeme ním v trubici pohybovať.

Otázky:
Vysvetlite príčinu vzniku tlakovej níže (výše).
Vymenujte, ktoré fyzikálne deje sú podmienené veľkosťou vonkajšieho atmosferického tlaku.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001