FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: HYDROSTATIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. TLAK VO VNÚTRI NÁDOBY

Pomôcky:
nádoba s troma sklenenými trubicami, gumový balón, zafarbená kvapalina

Realizácia pokusu:
Na stôl umiestnime sklenenú nádobu čiastočne naplnenú zafarbenou vodou. Zátka, ktorou sa uzavrela nádoba, je vodotesná. Zátkou prechádzajú štyri rúrky. Tri z nich sú ponorené v zafarbenej vode do rôznych hĺbok a ich ústia sú orientované v rôznych smeroch. Sú to manometrické trubičky. Štvrtá je nad voľným povrchom kvapaliny a je spojená s gumovým balónikom. Rukou stlačíme balónik a  pozorujeme, že hladina kvapaliny vystúpila vo všetkých manometrických trubiciach do rovnakých výšok.

Fyzikálna interpretácia:
Stlačením balónika sa zvýši tlak vzduchu nad voľným povrchom kvapaliny v nádobe. Tlak sa prenáša do celej  kvapaliny a vytláča ju v manometrických trubiciach nad jej voľný povrch do rovnakej výšky. Táto skutočnosť dokazuje platnosť Pascalovho zákona: Vonkajšia tlaková sila pôsobiaca na voľný povrch uzavretého objemu kvapaliny vyvolá v kvapaline tlak, ktorý sa šíri všetkými smermi rovnako a je vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký.

Realizačná poznámka:
Manometrické trubice musia byť dokonale čisté a odmastené  ak chceme, aby v nich voda vystúpila do rovnakých výšok. Nádoba musí byť vzduchotesne uzavretá, aby sme mohli dosiahnuť potrebné zvýšenie tlaku nad kvapalinou.

Otázky:
Častokrát počas pokusu klesajú vodné stĺpce v trubiciach. Nie je to v rozpore s Pascalovým zákonom ?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001