TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

UČEBNÉ TEXTY

DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV

SPÄŤ

Vážení učitelia, touto formou Vás žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka doplnkových učebných textov. Chceme Vás požiadať o čestné, zodpovedné a pokiaľ možno podrobné vyplnenie tohto dotazníka, vzhľadom na to, že všetky Vaše odpovede budeme osobitne vyhodnocovať. Prehlasujeme, že žiadna z týchto odpovedí nebude zneužitá vo Váš neprospech.

Položky označené *) ak nechcete, nemusíte vyplňovať ( ale môžete ).

Meno:*)
Škola:*)  
Aprobačné predmety:
Počet rokov učiteľskej praxe:

1. Je potrebná modernizácia obsahu vyučovania fyziky, alebo sú súčasné učebnice fyziky svojim obsahom postačujúce?

 


2. Aké zdroje využívate na aktualizáciu preberaného učiva a pre samostatnú prácu žiakov? (napr. referáty a pod.)

3. Ako hodnotíte zrozumiteľnosť odborných článkov v časopisoch pre žiakov vzhľadom na úroveň ich chápania?

4. Texty vhodné pre žiakov, ktoré rozširujú a inovujú obsah vyučovania fyziky, nazývame doplnkové učebné texty. Stretli ste sa už s takými špeciálnymi textami? Ak áno, uveďte v akých súvislostiach.

5. Sú doplnkové učebné texty potrebným prostriedkom inovácie obsahu vyučovania fyziky na gymnáziu, alebo postačia články v odborných časopisoch?

6. Ponúknuté doplnkové učebné texty skúste ohodnotiť (každý zvlášť) známkou zo stupnice 1 až 5 
(1 – najlepšia, 5 – najhoršia) v týchto oblastiach:
pútavosť 1    2    3    4    5
primeraná náročnosť 1    2    3    4    5
kvalita spracovaných informácií 1    2    3    4    5
využiteľnosť v praxi 1    2    3    4    5

7. Uveďte ďalšie pripomienky, návrhy a postrehy, ktoré máte k problematike doplnkových učebných textov.Posledná aktualizácia: 07.03.2001