TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
UČEBNÉ TEXTY DOTAZNÍK PRE ŽIAKOV

SPÄŤ

Milí žiaci, touto formou Vás žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorý sa týka Vášho štúdia a skúseností s učivom fyziky. Preto Vás chceme požiadať o čestné, zodpovedné a pokiaľ možno podrobné vyplnenie tohto dotazníka vzhľadom na to, že všetky Vaše odpovede budeme osobitne vyhodnocovať. Prehlasujeme, že žiadna z týchto odpovedí nebude zneužitá vo Váš neprospech.

Ročník:
Priemerná známka z fyziky na vysvedčení:

1. Z vášho pohľadu hodnotíte fyziku ako predmet:
veľmi obľúbený
obľúbený
menej obľúbený
 neobľúbený

2. Fyziku sa radšej učíte z učebnice, alebo z poznámok v zošite? Vysvetlite stručne prečo.

3. Myslíte si, že je potrebné učiť sa na fyzike o takých zariadeniach a javoch, s ktorými sa stretávate v bežnom živote?

4. Zvyknete na hodinách fyziky vystupovať s referátmi? Ak áno, tak z akých zdrojov čerpáte?

5. Texty vhodné pre žiakov, ktoré rozširujú a modernizujú učivo fyziky, nazývame doplnkové učebné texty. Stretli ste sa už s takými špeciálnymi textami? Kde ste sa s nimi stretli?

6. Považujete doplnkový učebný text za vhodnú pomôcku na spracovanie referátu z fyziky ? Skúste ho porovnať s inými zdrojmi, ktoré využívate pri príprave referátov.

7. Doplnkové učebné texty, s ktorými ste sa stretli, skúste ohodnotiť (každý zvlášť) známkou na stupnici 1 až 5 (1 – najlepšia, 5 – najhoršia) v týchto oblastiach:

pútavosť 1    2    3    4    5
primeraná náročnosť 1    2    3    4    5
kvalita spracovaných informácií  1    2    3    4    5
využiteľnosť v praxi 1    2    3    4    5

 

8. Uveďte ďalšie pripomienky, návrhy a postrehy, ktoré máte k problematike doplnkových učebných textov.Posledná aktualizácia: 07.03.2001