TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

VSTUPNÉ TESTY
RNDr. Tibor Révay 

Prvotné poznatky  Čo považujeme za prvotné poznatky
Organizovanosť vedomostí
Myslenie a písomné vyjadrovanie
Vzory pre žiakov
Prvky tejto výukovej stratégie
Tvorba vsupných informačných testov  Funkcia
  Vymedzenie a spresnenie obsahu testu
Návrh úlohy
Podmienky pre spresnenie úlohy
Forma úloh
Kontrola úloh
Forma testu
Aplikácia  Pravidlá aplikácie
Spôsob vyhodnotenia   Spôsob triedenia žiackych odpovedí na danú otázku
Spôsob triedenia žiackych formulácií na danú otázku
Zhodnotenie výstupov na danú otázku
Zhodnotenie výstupov daného testu
Vyhodnotenie otázok daného testu
Vyhodnotenie daného testu
Tabuľkové spracovanie tematických celkov  v 6.ročníku (o látkach a ich vlastnostiach, ako meriame a vážime
o teplote, o časticiach, o elektrickom prúde)
v 7.ročníku (pohyb a sila, tlak v kvapalinách a v plynoch, 
Newtonové pohybové zákony a moment sily, optika)
v 8.ročníku
v 9.ročníku
Kvalita prvotných poznatkov žiakov  6.ročníka
7.ročníka
8.ročníka
9.ročníka
Možnosti využitia prvotných poznatkov  Základný kameň výstavby vedomostí
Predísť zavrhnutiu fyziky žiakmi
Na formovanie vyjadrovania
Sledovanie používaných pojmov žiakmi
Výchova ku komunikácií (aj písomnej)
Na motiváciu
Sledovanie aktivít žiakov pri kontakte s problémami
Efektívnejšie vytváranie fyzikálneho poznatku
Pružnosť vyučovania
Na odhalenie slabín v myslení
Sledovanie základných faktorov tvorivosti
Na sledovanie častí tvoriaceho procesu 
Diagnóza vzdelávania (miera úspešnosti vyučovacieho procesu)

Posledná aktualizácia: 07.03.2001