FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
EXPERIMENTY S IP-COACH: TERMIKA
 
1. TEPELNÁ KAPACITA - TEPLO A ZMENA TEPLOTY 6. ZÁKON ZACHOVANIA ENERGIE PRI TEPELNEJ VÝMENE
2.TEPELNÁ KAPACITA - TEPLO A HMOTNOSŤ 7. HMOTNOSTNÁ TEPELNÁ KAPACITA KOVOV
3. TEPELNÁ KAPACITA - TEPLO A ODLIŠNÉ LÁTKY 8. HMOTNOSTNÉ TEPLO SPAĽOVANIA PALÍV
4. ZÁVISLOSŤ OBJEMU VODY NA TEPLOTE - ANOMÁLIA VODY 1 9. HMOTNOSTNÉ TEPLO SPAĽOVANIA JEDÁL
5. ZÁVISLOSŤ HUSTOTY VODY NA TEPLOTE - ANOMÁLIA VODY 2
ZMENY SKUPENSTVA
10. VPLYV DODÁVANIA TEPLA NA BOD TOPENIA ĽADU 17. VPLYV NEMRZNÚCEJ ZMESI NA TEPLOTU TOPENIA ĽADU
11. TEPLOTA TOPENIA TIOSÍRANU SODNÉHO 18. VPLYV VYPAROVANIA ETYLALKOHOLU NA JEHO TEPLOTU
12. PRECHLADENIE TIOSÍRANU SODNÉHO 19. VPLYV DODÁVANIA TEPLA NA TEPLOTU VARU VODY
13. TOPENIE A TUHNUTIE PARAFÍNU 20. ZÁVISLOSŤ TEPLOTY VARU OD TLAKU
14. KRIVKA CHLADNUTIA WOODOVHO KOVU 21. TEPLOTA VARU ZMESI VODY A ETYLÉNGLYKOLU
15. HMOTNOSTNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TOPENIA ĽADU 22. HMOTNOSTNÉ SKUPENSKÉ TEPLO VARU VODY
16. VPLYV SOLI NA TEPLOTU TOPENIA ĽADU 23. SKUPENSKÉ ZMENY VODY

Experimenty pripravila: RNDr. Zuzana Ješková
na základe diplomovej práce Štefana Palušeka "Školské experimenty so sondou teploty v systéme IP COACH"

Posledná aktualizácia: 09.02.2001