FYZIKÁLNE ÚLOHY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY
EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


Podmienky udelenia zápočtu z predmetu Fyzikálne úlohy I  
Vyučujúci : RNDr. Marián Kireš, PhD.

        Účasť na cvičeniach je povinná v zmysle študijného poriadku. Na začiatku každého cvičenia študenti píšu 10 minútovú písomku pozostávajúcu z jedného vybraného príkladu z domácej prípravy. Príklad je hodnotený v rozsahu 0 až 5 bodov. Na každom cvičení bude prezentovaná vybraná didaktická problematika týkajúca sa fyzikálnych úloh a budú preriešené úlohy zo zbierky Fyzikálne úlohy I.

Pre udelenie zápočtu musí poslucháč splniť tieto kritériá :  

aktívna účasť na cvičeniach,

získanie 70% bodov z písomiek,

odovzdanie správneho riešenia jednej zadanej fyzikálnej úlohy,

odovzdanie dvoch vlastných úloh.

 Vypracované úlohy je možné odovzdávať priebežne v priebehu celého semestra najneskôr na poslednom cvičení pred zápočtovým týždňom

Témy a úlohy predmetu Fyzikálne úlohy I.

Na výučbu

Posledná aktualizácia: 07.03.2001