FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
EXPERIMENTY S IP-COACH: ELEKTRICKÝ PRÚD V KOVOCH
 
1. OHMOV ZÁKON PRE ČASŤ ELEKTRICKÉHO OBVODU 2. OHMOV ZÁKON PRE UZAVRETÝ ELEKTRICKÝOBVOD
3. ELEKTRICKÝ VÝKON V UZAVRETOM OBVODE PRÚDU 4. ZDROJE NAPATIA
5. VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽIAROVKY 6. ZÁVISLOSŤ ODPORU VODIČA NA DĹŽKE
7. ZÁVISLOSŤ ODPORU VODIČA NA PRIEREZE 8. ZÁVISLOSŤ ODPORU VODIČA NA MATERIÁLE
9. PRVÝ KIRCHHOFFOV ZÁKON 

Experimenty pripravila: RNDr. Zuzana Ješková
na základe diplomovej práce Adriany Trojanovičovej "Školské experimenty v systéme IP COACH"

Posledná aktualizácia: 09.02.2001