TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

VSTUPTESTY: ASTRONÓMIA A ASTROFYZIKA

Ktorá z nasledujúcich interpretácií grafu na obrázku je správna ?

                a) teleso sa pohybuje s konštantným zrýchlením

                b) teleso sa pohybuje s rovnomerne klesajúcim zrýchlením

                c) teleso sa pohybuje s rovnomerne rastúcou rýchlosťou

                d) teleso sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou

                e) teleso sa nepohybuje

2. Na obrázku je znázornený graf závislosti rýchlosti hmotného bodu na čase. Určte, akú dráhu prejde hmotný  bod za prvých 10 sekúnd svojho pohybu.

                a) 7m

                b) 15m

                c) 20m

                d) 17m

                e) 30m

 3. Ktorý z grafov predstavuje pohyb s konštantnou rýchlosťou ?

1.                                2.                            3.                                4.                                5.                                       

a) 1.

b) 2. a 4.

c) 4.

d) 2.

e) 3. a 5.

4. Ktorý z grafov: a,b,c,d,e predstavuje pohyb s najväčšou zmenou rýchlosti počas prvých 5 sekúnd?  

a)  b)   c)  d)  e)

5. Graf závislosti dráhy na čase znázorňuje pohyb štyroch kamarátov: Petra(1), Jozefa(2), Fera(3) a Karola(4).     Ak budeme porovnávať ich rýchlosti, ktorá z možností: a,b,c,d,e je správna ?

               a) (4)=(1)>(2)>(3)

               b) (3)>(2)>(1)>(4)

               c) (3)>(2)>(1)=(4)

               d) (1)<(2)<(3)<(4)

               e) (1)=(2)=(3)>(4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6. Na ktorom intervale je zrýchlenie záporné ?

               a) (0;1)

                b) (1:2)

                c) (3;5)

                d) (2;4)

                e) (4;6)

 

7. Ktorá trojica grafov z možností: a,b,c,d,e predstavuje ten istý druh pohybu ?

a)

 

 

                                                                                                                            

b)

                                c)                                                                                              d)

 

                                                                                                                                                                       

e)

8. Z grafu určte, aký pohyb vykonáva auto.

                     a) auto stojí

                       b) rovnomerný

                       c) rovnomerne zrýchlený

                       d) rovnomerne spomalený

                                                                             e) auto brzdí

9. Teleso sa rozbieha rovnomerne zrýchlene s počiatočnou rýchlosťou 1m/s po dobu 3 sekúnd. Ďalej sa 2 sekundy pohybuje rovnomerne a v 5. sekunde sa zastaví. Ktorý z grafov: a,b,c,d,e vystihuje opísanú situáciu ?

   a)                                b)                              c)                                   d)                             e)            

 

 

 

10. Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase pohybu istého objektu. Ktorá z možností: a,b,c,d,e predstavuje najpresnejšiu interpretáciu jeho pohybu na úsekoch: 1.,2.,3. ?

a) 1. rovnomerný pohyb

     2. rovnomerný s väčšou rýchlosťou ako na úseku 1.

     3. objekt stojí

 b)1. rovnomerne zrýchlený

    2. rovnomerne zrýchlený s menším zrýchlením ako na úseku1

                                                                       3. objekt sa pohybuje s konštantnou rýchlosťou

   

c) 1. rovnomerne spomalený

    2. rovnomerne zrýchlený

    3. rovnomerný

d) 1. rovnomerný     

    2. rovnomerný

    3. objekt stojí

e) 1. nerovnomerný

     2. nerovnomerný

     3. objekt sa pohybuje s nulovou rýchlosťou

11. Na obrázku je graf závislosti rýchlosti na čase daného objektu. Ktorý z nasledujúcich grafov: a,b,c,d,e reprezentuje ten istý pohyb daného objektu ?

 

    

               a)                                             b)                                   c)                                  d)                          e)                          

12. Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase určitého objektu. Určte, akou priemernou rýchlosťou sa objekt    pohyboval na vyznačenom časovom úseku: od 1. po 5. sekundu.      

                a) 5m/s2

                b) 2m/s2

                c) 5m/s

                d) 4m/s

                e) 80m/s

 13. Auto sa rozbieha z pokoja s konštantným zrýchlením po dobu 4 sekúnd. Ďalej sa pohybuje rovnomerne. Ktorý z grafov: a,b,c,d,e predstavuje túto situáciu ? 

 

                 a)                                    b)                                c)                                d)                                    e)                                                 

14. Výčítajte z grafu, akou rýchlosťou sa pohybovalo teleso v čase t = 2s.

                a) 0,3m/s

                b) 6m/s

                c) 9m/s

                d) 2m/s

                                                                                                      e) 3m/s

15. Určte z grafu, akú rýchlosť mal autobus na konci 5. sekundy, ak jeho počiatočná rýchlosť bola nulová.

                a) 15m/s

                b) 5/3m/s

                c) 8m/s

                 d) 7,5m/s       

                                                                                                      e) 3/5m/s

16. Automobil sa pohyboval z miesta A na miesto B nerovnomerným pohybom po dobu 5 hodín. Akým priemerným zrýchlením sa vyznačoval pohyb automobilu na tomto úseku ?

                 a) 40km/h2

                b) 5km/h2

               c) 8km/h2

                 d)12km/h2                                                                                                                                                                                                 e) 18km/h2                                                                                                        

17. Veľkosť rýchlosti telesa v čase t = 3s je ?

                a) 5m/s

                b) 40m/s

                c) 15m/s

                d) 20m/s

                e) 10m/s

 

18. Výťah sa pohyboval z prízemia (0m) na 15. poschodie budovy. Rýchlosť výťahu sa v priebehu jeho výstupu menila podľa grafu na obrázku. Do akej výšky  výťah vystúpil za prvé 2 sekundy ?

                a) 2m

                b) 4m

                c) 8m

                d) 5m

                                                                                                     e) 30m

19. Na obrázku je graf závislosti rýchlosti na čase objektu, ktorý sa pohybuje nerovnomerne. Určte veľkosť jeho zrýchlenia v čase t =4s.

               a) 9m/s2

                b) 1m/s2

                c) nedá sa určiť

                d)2m/s2

                                                                                                     e) 20m/s2

20.Auto sa rozbieha z pokoja. V priebehu pohybu sa jeho zrýchlenie s časom mení podľa grafu na obrázku. Určte, akú rýchlosť dosiahlo auto v 3. sekunde svojho pohybu.

               a) 4m/s

                b) 6m/s

                c) 12m/s

                d) 30m/s

                e) 18m/s

21. Výťah  sa pohyboval z prízemia (0m) na 15. poschodie budovy. Akú dráhu prešiel za poslednú sekundu svojho pohybu, ak jeho rýchlosť sa v priebehu výstupu menila podľa grafu na obrázku ?

                a) 6m

                b) 4m

                c) 5m

                d) 2m

                e) 1m

 

 

Posledná aktualizácia: 07.03.2001