TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

POČÍTAČE

DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV

SPÄŤ

Vážení kolegovia,

v rámci pedagogického výskumu zameraného na využívanie počítača vo vyučovaní fyziky a zhodnotenie efektivity počítačom podporovanej výučby by sme radi získali čerstvé informácie o tom, aký je stav využívania počítačov vo fyzike na gymnáziách. Preto Vás prosíme o vyplnenie predloženého dotazníka. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú slúžiť len pre potreby pedagogického výskumu. Vopred Vám ďakujeme.

            Pri vypĺňaní vhodnú odpoveď zaznačte do príslušného štvorčeka alebo krúžku kliknutím myšou, resp. doplňte slovne do pripravených rámčekov.

Položky označené *) ak nechcete, nemusíte vyplňovať ( ale môžete ).

Meno:*) iii
Škola:*)  
Aprobačné predmety:
Počet rokov učiteľskej praxe:

1.   Máte vo fyzikálnom kabinete počítač,  ktorý je určený len na využívanie vo fyzike?

áno
nie  

2.Ak áno,  koľko počítačov v kabinete fyziky máte, špecifikujte typ počítača a kde je tento počítač umiestnený?

 


3
.Ak počítač vo fyzikálnom kabinete nemáte, máte možnosť využívať počítače učebne informatiky vo vyučovaní fyziky?

áno
zriedkavo
výnimočne
vôbec nie

4. Do akej miery ovládate ako bežný užívateľ prácu s počítačom? Zaraďte sa do jednej z kategórií.

vôbec neovládam
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý
vyučujem aj informatiku

 

5.  V prípade, že máte vo fyzikálnom kabinete počítač, uveďte, v akých oblastiach ho využívate. Ak je to možné, pri jednotlivých položkách špecifikujte konkrétne.

administratívne účely

príprava didaktických testov

vyhodnocovanie didaktických testov

rôzne textové materiály s fyzikálnou tematikou pre prípravu na vyučovaciu hodinu

rôzne textové materiály s fyzikálnou tematikou pre žiakov

demonštrácia rozličných výukových programov na vyučovacích hodinách

demonštrácia fyzikálnych CD-ROMov na vyučovacích hodinách

databáza fyzikálnych úloh

demonštrácia hotových matematických modelov fyzikálnych dejov na hodinách

tvorba matematických modelov fyzikálnych dejov žiakmi

automatizovaný zber a spracovanie dát z reálneho fyzikálneho experimentu (počítačom podporovaný experiment)

e-mailová pošta

prezeranie stránok s fyzikálnou tematikou na internete (ako učiteľ)

prezeranie stránok s fyzikálnou tematikou na internete so žiakmi (na hodinách, seminároch, krúžkoch, a pod.)

iné: uveďte ďalšie oblasti, v ktorých počítač využívate

 

6.  Vlastníte český program určený na matematické modelovanie fyzikálnych javov „FAMULUS“ (alebo nejaký iný modelovací program)?

áno
nie

 

7. Ak áno, v ktorých častiach fyziky FAMULUS (alebo iný modelovací program) využívate?

 

8. Vlastníte nejaký systém určený na automatizovaný zber a spracovanie dát z reálneho experimentu?

 

9. Ak áno, kde ste ho vo vyučovaní fyziky využívali?

 

10. Počuli ste už o nejakom systéme určenom na automatizovaný zber a spracovanie dát z reálneho experimentu pomocou počítača určenom na školské účely? Uveďte názov systému a kde ste sa s ním stretli.

 

11. V čom vidíte hlavné prednosti využívania počítačom podporovaných experimentov vo vyučovaní fyziky?

 

12. V  ktorých oblastiach sa Vám vidí využitie počítača najefektívnejšie z hľadiska dosahovania vyučovacích cieľov vo fyzike?

 Posledná aktualizácia: 07.03.2001