UČEBNÉ POMÔCKY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


MULTIMĚDIA A CD-ROM

Mgr. Radoslav Kalakay

Hovorte im ako chcete: multimédia, nové média, integrované média. Asi neexistuje preklad tohto názvu, aby pokrýval celú šírku, ktorú multimédia zaberajú. Multimédia sa onedlho stanú jednou z najúčinnejších foriem komunikácie, vyhľadávania informácií a skúšania nových koncepcií, pri používaní všetkých médií, aké kedy boli vyvinuté.

Súčasťou multimediálneho projektu môže byť televízia, film, grafická dielňa, knihy, časopisy, rádio alebo animácia. Dobrý multimediálny titul by mohol poskytnúť lepší zážitok, ako jednotlivé média súčasne.

Multimédia pridávajú ešte jednu dôležitú vlastnosť navyše - interaktívnosť. Interaktívnosť je rozhodujúcim prvkom pri definícii multimédia. Mnoho ľudí hovorí, že multimédia kombinujú zvuk, obraz, grafiku a text, ale táto definícia sa rovnako hodí aj na televíziu. Rozdiel je v niečom inom. Keby napríklad televízne správy boli postavené na princípe multimédia, mohli by sme rozhodnúť o tom, aké správy a kedy chceme vidieť a počuť. (Holsinger, 1995)

Tak ako pokračuje zlepšovanie technológie, vzniká stále premyslenejší a dômyselnejší softvér a klesajú finančné nároky na hardvér. Niet divu, že sa počítačový a zábavný priemysel, telekomunikácie, káblové siete a iné odvetvia spotrebnej elektroniky doslova bijú o svoje miesto na trhu.

V tejto časti uvediem niektoré príklady, ako sa multimédia využívajú vo vzdelávacom procese a aké je ich možné použitie v budúcnosti. V prílohe sa môžete oboznámite s niektorými multimediálnymi titulmi zameranými na fyziku, ktoré sú na slovenskom a českom trhu dostupné. Sú to multimediálne encyklopédie, ktoré vyšli na CD‑nosičoch a na prezentáciu je potrebný počítač.

Multimediálny titul

Vysoko kvalitný zvuk, fotograficky realistická grafika a ohromujúce animácie sú niektoré z najlepších prvkov multimediálnych titulov, ktorých spoločným znakom je počítač, ako jedna zo štandardných platforiem. Tri minúty zvuku sa premenia na 3O MB zvukových súborov a súbory digitálnej animácie a videa zaberú ešte viac miesta. Niektoré multimediálne projekty zaberajú priestor obsahujúci viac než 5OO MB dát. CD-ROM ponúkajú lacné využite tohto problému a umožňujú zaplniť toto médium 650 až 740 MB dát. CD-ROM však nie sú bez nedostatkov. Hlavným problémom je malá prenosová rýchlosť spracovanie dát. Normálny pevný disk (harddisk) môže nájsť a zaslať dáta do počítača omnoho rýchlejšie ako CD-ROM. (Holsinger, 1995)

Aj napriek tomu vznikajú nové a nové multimediálne CD-ROM tituly, ktoré svojou pestrosťou zahŕňajú celé pôsobenie človeka a prírody na zemi i vo vesmíre.

Multimédia sú počítačom integrované, časovo závislé, či nezávislé média, ktoré môžu byť interaktívne, t.j. individuálne a selektívne vyvolávané a spracovávané.

Na to aby sme vedeli efektívne využiť výhody jednotlivých typov médií a aby sme sa vedeli vyvarovať rôznym problémom súvisiacim s ich použitím, treba si o každom médiu uvedomiť niekoľko základných vecí ako je:

-     zložitosť spracovania daného média
-     pamäťové nároky
-     požiadavky kladené na spracovanie daného média na hardvér počítača
-     softvér potrebný na jeho spracovanie
-     možnosti použitia daného média vo výslednej aplikácií (či sa dá médium použiť pri vytváraní WWW stránky). (Šnajder, 1997)

 Dnes je na trhu množstvo encyklopédii a interaktívnych učebníc fyziky, ktoré však svojou kvalitou zaostávajú za súčasným trendom. Výnimku tvoria len niektoré CD-ROM tituly z oblasti Astronómie a Astrofyziky. Tento stav je možné prirovnať k stavu dnešných učebníc. Na jednej strane je tu množstvo kvalitných kníh a časopisov, obsahujúcich mnohé informácie na kvalitnom papieri a na druhej strane sa žiaci učia fyziku z kníh, ktoré ich svojím vzhľadom nemôžu zaujať. Text obohatený čiernobielou fotografiou v tejto dobe nemá vo svete pretkaného farebnými, grafickými a textovými prezentáciami šancu.

Skupinky ľudí, ktorí vytvárajú multimediálne CD z oblastí fyziky nedisponujú ani hardvérom ani softvérom a v prvom rade ani finančnými prostriedkami, aby vylepšili kvalitu ponúkaného produktu. Náklady na jeho tvorbu sa premietnu aj do výslednej ceny. A tá nie je najnižšia. Napríklad CD-ROM titul Multimediálna výuka fyziky vyjde cenovo na 850,-Sk. Ak by sa tento titul mal používať v jednej triede, v ktorej sa nachádza 15 počítačov školu by to vyšlo na približne 10.000,-Sk. Dnes na to školstvo nemá a školy nedisponujú voľnými prostriedkami na nákup týchto pomôcok.

Multimédia a škola

Na úvod si je nutné uvedomiť, že učitelia budú vždy tvoriť neoddeliteľnú súčasť multimediálneho vyučovania. Mnohí sa domnievali, že s nástupom multimédií zmizne vzdelávanie. V súčasnosti multimédia iba podporujú štandardné vyučovacie metódy. Podľa Holsingera: "Jediný učiteľ má ešte stále väčšiu cenu, než celá hromada hardvéru a softvéru, nech je akokoľvek dokonalá." Multimédia vo vzdelávaní pomáhajú využívať a podporovať jednu zo vzácnych a dôležitých prvkov vyučovania - "zvedavosť".

Ak učiteľ preberá nejakú tému a poskytuje množstvo informácií v podobe grafiky, textu, obrazového a zvukového záznamu, môže spolu so študentmi preberať tému v širších súvislostiach. Ak študenti nájdu rozhodujúce informácie medzi rôznymi multimediálnymi titulmi, môže im širšia perspektíva pomôcť v pochopení otázok, ktoré si kládli.

Multimédia a učebňa

Za pomoci projektora na veľké plátno a multimediálneho prehrávacieho systému môžu učitelia používať multimediálne programy k zdokonaleniu štandardného plánu prednášky resp. vyučovacej hodiny a simulovať napr. otázky študentov.

Interaktívna povaha multimediálneho titulu značne uľahčuje prácu učiteľa pri odpovedaní na otázky, pretože k tomu môže použiť grafické prostriedky.(Holsinger, 1995)

Domáce štúdium

Študenti si môžu doma na nejakej štandardnej multimediálnej platforme prebrať daný problém do hĺbky. Je možné študentov požiadať o ich vlastný výklad faktov, predvedených v multimediálnom titule. Tento "obojstranný prístup" samozrejme závisí na kompatibilite medzi hardvérom použitým v škole a doma. Zatiaľ je to hudba budúcnosti, ktorú čím ďalej, tým viac počuť.

V súčasnej dobe sú možnosti využitia multimédií v domácej príprave študentov a žiakov na teoretickej úrovni. Čím ďalej si multimediálne tituly razia cestu aj na tieto miesta.

Literatúra:
Holsinger, E.: Jak pracují Multimédia, UNIS, Brno 1995
Šnajder, Ľ.: Základné služby Internetu I., PF UPJŠ, Košice 1997
 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001