FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

EXPERIMENTY S IP-COACH: AKO FUNGUJE TEPLOTNÁ SONDA?
RNDr. Zuzana Ješková

          Teplotná sonda systému IP COACH pracuje ako lineárny odporový teplomer, ktorý transformuje hodnoty teploty z intervalu -18˚C až 110˚C lineárne na hodnoty napätia v rozsahu 0 až 2,5 V. Skôr než sa pustíme do samotného merania teploty je potrebné túto sondu okalibrovať. Kalibračnú krivku vytvoríme v podprograme Kalibrácia systému IP COACH tak, že k snímanej hodnote napätia priradíme aktuálnu hodnotu teploty získanú napr. súčasným meraním teplomerom. Keďže sonda je lineárna, stačia k tomu dve dvojice odpovedajúcich hodnôt napätia a teploty, ktorými preložíme priamku (pozri obrázok). Túto kalibračnú krivku uložíme na disk a vložíme ju už pri samotnom meraní teploty napr. v podprograme Multiskop alebo Číslicový panel.

  presnosť na 1. a 2. kanále presnosť na 3.a 4. kanále
karta AUR8 1,1˚C od -18 do 110˚C 0,22˚C od -18 do 37˚C
karta AUR12 0,14˚C od -18 do 110˚C 0,028˚C od -18 do 37˚C

Takto okalibrovanú sondu môžeme využiť pri akomkoľvek experimente, pri ktorom je potrebné merať teplotu v danom rozsahu. Presnosť merania závisí od použitej karty a meracieho kanálu, v ktorom meranie realizujeme (pozri tabuľku).

Posledná aktualizácia: 09.02.2001