FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 

ČO JE IP-COACH
RNDr. Zuzana Ješková

Ide o jedno z mnohorakých využití počítača, pri ktorom počítač s vhodným programovým vybavením, s perifériami určenými na zber a privedenie dát na počítač (prevodníky, rozhrania, sada senzorov) je schopný snímať reálne hodnoty fyzikálnych veličín. Namerané hodnoty sú prezentované  graficky v priebehu merania, možno ich ďalej spracovávať, zobrazovať v tabuľkách, grafoch na displeji alebo výsledky vytlačiť, príp. nahrať na disk pre neskoršiu analýzu.

Jedným zo systémov, ktorý  umožňuje takéto využitie počítača je integrovaný školský, merací, modelovací a riadiaci systém IP-COACH vyvinutý holandskou firmou CMA v spolupráci s Univerzitou v Amsterdame.

Základná zostava tohto systému pozostáva z:
karty rozhrania
- jej inštaláciou do zbernice počítača sa z neho stáva laboratórny nástroj na zber dát a riadenie experimentov,
merací panel - umožňuje načítavať hodnoty napätia súčasne v 4 kanáloch,  
sada senzorov - keďže počítač je na rozdiel od rozmanitej škály meracích prístrojov schopný rozpoznávať a merať len úroveň elektrického napätia, patrí k nemu aj sada senzorov, ktoré dokážu meniť rôzne fyzikálne veličiny na napätie (napr. senzor polohy, rýchlosti, teploty, tlaku, intenzity osvetlenia, magnetického poľa, zvuku, a iné),
programový systém IP-COACH, ktorý umožňuje dáta snímať, zobrazovať v tabuľkách, grafoch, namerané údaje zobrazovať cez celý displej, apod. Závislosti môžu byť ďalej analyzované, derivované, integrované, filtrované, vyhladené, fitované analytickými funkciami. Ďalšie podprogramy umožňujú vytvárať matematické modely fyzikálnych javov, ktorých grafické reprezentácie je možné prekrývať a porovnávať s experimentálne získanými výsledkami.

Najjednoduchšie využitie systému IP-COACH je pri experimentoch, kde je potrebné snímať priamo hodnoty napätia. Ide o mnohé experimenty z elektriny, príp. magnetizmu, v ktorých snímame napätie a vieme snímať aj prúd nepriamo meraním napätia na odpore známej hodnoty.  Ak chceme snímať inú veličinu ako napätie, musíme použiť príslušný senzor pripojený k niektorému z kanálov meracieho panela.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001