Home
 
   Anotácia
 
   Moduly
      Učebné texty

 
   Zadania
 
   Záverečný projekt
 
   Kurzy
 
   Predmety
 
   Ukážky zadaní
 
   Naše projekty
 
   Softvér
 
   Moodle
 
   Podpora
 
   Kontakt


Záverečný projektZáverečným projektom predmetu / dištančného kurzu Využitie multimédií vo vzdelávaní je multimediálna edukačná prezentácia v MS Power Point. Prezentácia má:
  • byť pripravená tak, aby bola použiteľná na konkrétnej vyučovacej hodine vášho aprobačného predmetu,
  • napomáhať názornejšiemu a pútavejšiemu vyučovaniu s cieľom žiakovho lepšieho pochopenia vybranej časti učiva,
  • obsahovať jednotlivé prvky ako: obrázky, animácie, zvuk, video a hypertext, čím preukážete získané zručnosti pri práci s týmito médiami,
  • spĺňať základné požiadavky kladené na učebnú pomôcku ako napr. vekovú primeranosť, odbornú správnosť, metodicky vhodnú postupnosť sprístupňovania informácií, gramatickú čistotu a pod.

Pri príprave prezentácie j potrebné vychádzať z predpokladu, že na vyučovacej hodine je k dispozícii počítač a dataprojektor a prezentované informácie môžu sledovať všetci žiaci.

Pri konštrukcii prezentácie je potrebné dodržať nasledujúcu štruktúru:
  • úvodná obrazovka so zadaním témy vyučovacej hodiny, ročníka a typu školy, pre ktorý je určená a s uvedením autora prezentácie,
  • obrazovka s obsahom prezentácie (štruktúrou hodiny), pričom jednotlivé názvy častí hodiny predstavujú hypertextové odkazy na obrazovky venované vlastným kapitolám,
  • obrazovky s prezentáciou učebného textu, obrázkov, animácií, v prípade potreby zvukov a videosekvencií, pri vhodnom nastavení poradia objektov a ich animačných efektov,
  • na obrazovkách využiť tlačidlá akcií pre návrat na obsah, resp. pôvodné miesto v dokumente,
  • zaradiť obrazovky s námetmi na samostatnú činnosť žiakov v podobe pozorovaní, riešenia úloh, jednoduchých experimentov, či štúdia doplnkovej literatúry,
  • v závere vypísať zoznam použitej literatúry a informačných zdrojov.


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved